Detail

Auxiliar administrativo


 • Description

  Auxiliar administratiu/iva


 • Organization

  Quart de Poblet
  Plaça Pais Valencia, 1
  Tel:961536210
  Fax:961521312


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • General requests

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic
  2. Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  3. Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  4. No haver sigut separat o separada, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà de procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o les que siguen pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  5. Estar en possessió almenys de la titulació acadèmica de Graduat Escolar, Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. Si és el cas, l'equivalència l'ha d'aportar l'aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent. En el mateix sentit, s'han d'acreditar les homologacions corresponents de l'Administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger.
  6. No estar incurs en causes d'incompatibilitat d'acord amb el que s'estableix en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.


 • Ordinary fees

  10,30 €


  Fee description

  IBAN ES33 -0049 -0450 -1822 -1041 -6670 en el Banc Santander.


 • Fee exemption

  Estaran exemptes del pagament de taxes, segons l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen de l'Ajuntament de Quart de Poblet, les persones que complisquen els requisits següents, i que aporten els certificats corresponents juntament amb la instància:
  - Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, els quals han d'acreditar la seua aquesta condició i el grau de discapacitat legalment reconeguda.
  - Les persones que figuren com a desocupades durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria.
  Per al gaudi de l'exempció, serà requisit que s'aporte certificat expedit per l'administració competent en el qual conste expressament:
  1. La data d'inscripció com a demandant d'ocupació.
  2. Que no haja rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'haja negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, de formació o de reconversió professionals.
  3. Així com certificat o declaració jurada en què conste que no tenen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.


 • Documentation / Information

  a) Fotocòpia del DNI i, en cas de ser nacional d'un dels estats membres de la Unió Europea, el que s'estableix en la base 2.1.
  b) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen, que es fixen en 10,30 euros. L'abonament s'ha d'efectuar en el compte restringit que a aquesta finalitat té oberta aquesta corporació, codi IBAN ES33 -0049 -0450 -1822 -1041 -6670 en el Banc Santander.

  Els drets d'examen seran tornats, únicament, amb la petició prèvia de la part interessada, en cas de ser exclòs del procés selectiu, per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre-hi part.


 • Place of submission

  Registre d'entrada d'aquest Ajuntament o per qualsevol dels registres enumerats en l'article 16.4, de la Llei 39/2015, de1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=9023&tipo=6&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.