Detail

Especialista de Medio Ambiente. CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL.


 • Description

  Especialista de Medi Ambient. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL.


 • Organization

  Ibi
  Carrer Les Eres, 48
  Tel:965552450
  Fax:965552935


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015. En els casos de persones estrangeres la nacionalitat de les quals no estiga compresa entre els estats membres de la Unió Europea, els serà aplicable el que estableix la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent o tindre acomplides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  e) No haver sigut separat o separada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari.
  En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o inhabilitada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés o sotmesa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Ordinary fees

  50,00 €


  Fee description

  L'ingrés dels drets d'examen pot efectuar-se en l'entitat bancària següent:
  BBVA: ES72 0182 5596 95 0200002360


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentation / Information

  Les instàncies es s'han de presentar en la seu electrònica o en el registre general d'aquest Ajuntament. També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les persones interessades que desitgen prendre part en aquest procés selectiu ho sol·licitaran per mitjà d'una instància dirigida al Sr. Alcalde President de l'Excm. Ajuntament d'Ibi, en el model oficial que serà facilitat per l'Ajuntament.

  En la instància, les persones interessades han de manifestar que reuneixen tots els requisits establits en la base segona d'aquesta convocatòria, referits a la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.
  En la mateixa instància, han d'indicar també (sense aportar cap documentació) els mèrits que vulguen que es tinguen en compte en la fase de concurs.
  No es puntuaran els mèrits que no hagen sigut indicats.

  Juntament amb la instància s'ha de presentar la documentació següent, excepte en cas que conste en l'expedient personal i s'al·legue:
  a) Fotocòpia DNI.
  b) Fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria.
  c) Justificant d'haver ingressat l'import corresponent als drets d'examen.
  Els aspirants discapacitats han de presentar la certificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat, o l'òrgan de la comunitat autònoma competent, o de l'Administració general de l'Estat, que acredite aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte d'aquesta convocatòria.

  En cas que els aspirants desitgen realitzar alguna de les proves en valencià, han de manifestar-ho en la instància.


 • Place of submission

  Les instàncies es s'han de presentar en la seu electrònica o en el registre general d'aquest Ajuntament. També es podran presentar les sol·licituds en la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.ibi.es/es/ayuntamiento/rh-y-oferta-publica-de-empleo/ultimas-convocatorias/4


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.