Detail

Agente de la Policía Local


 • Description

  Agent de la Policia Local


 • Organization

  Ontinyent
  Plaça Major, 1
  Tel:962918200
  Fax:962918202


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció publica, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió del títol de Batxillerat, tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  f) Tindre, com a mínim, 18 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  g) Comprometre's, mitjançant declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
  h) Estar en possessió dels permisos que reglamentàriament s'hi establisquen i que habiliten per a la conducció de vehicles automòbils i motocicletes.
  i) No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que s'estableixen reglamentàriament.
  j) Qualssevol altres requisits específics d'accés relacionats amb les funcions i les tasques que s'exerciran que es determinen reglamentàriament.
  k) Estar en possessió del grau elemental de coneixements de valencià (B1) expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o l'homologació expressa per aquest organisme de qualsevol altre títol referit sempre al grau elemental (aquest requisit s'estableix perquè ho exigeix la relació de llocs de treball vigent).


 • Ordinary fees

  51,75 €


  Fee description

  Generar l'autoliquidació de la taxa d'inscripció en processos selectius:
  https://pelcv.gva.es/frontal-autoliquidaciones/procesar/local/l046184-00000000/entidad/461842/


 • Places

  Nombre de places

  9

  Description of places

  - Torn lliure: 7 places
  - Torn de mobilitat (concurs de mèrits): 2 places

  S'estableix una provisió del 30 % de les places convocades per a dones i per a cada un dels torns, atés que el nombre de dones policies locals no arriba al 40 % de la plantilla de policia local.
  - Torn lliure: 2 places reservades a dones.
  - Torn de mobilitat: 1 plaça reservada a dones.
  Si la plaça del torn de mobilitat reservada a una dona no fóra coberta, el torn lliure passarà a tindre 3 places reservades a dones.
  De les 9 places d'agent incloses en l'oferta d'ocupació pública de 2018 i que són objecte d'aquesta convocatòria, 8 corresponen a membres de la Policia Local que han manifestat la voluntat de jubilar-se anticipadament durant l'any 2019, en compliment del Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre, i de la disposició addicional 165 de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018. Per la qual cosa, la proposta de persones aprovades per a realitzar el curs selectiu a l'IVASPE estarà condicionada a les eventuals jubilacions que finalment es facen efectives.


 • Documentation / Information

  Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència d'aquest ajuntament, per a la qual cosa cal utilitzar la instància model que consta com a annex II d'aquestes bases.

  A les instàncies s'ha d'acompanyar la còpia o còpia escanejada del DNI i el justificant d'haver ingressat l'import de drets d'examen.


 • Place of submission

  Les instàncies han de presentar-se en el registre general o de la manera que determina la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.ontinyent.es/va/page/processos-selectius


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.