Detail

Administrativo


 • Description

  Administratiu


 • Organization

  Mancomunidad de servicios sociales Mariola
  Plaza Matzem, 5 (Muro de Alcoy)
  Tel:966516104
  Fax:966516668


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  a) Estar en possessió del títol de Batxillerat o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l abans de la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, les equivalències han d'aportar-les les persones aspirants, mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en el seu cas. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i, en el cas de persones estrangeres no comunitàries, tindre permís de treball i permís de residència legal a Espanya, en els termes establits en l'art. 57 de l'EBEP i l'LO. 4/2000 d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social.

  c) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques de les places indicades en les bases.
  d) Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  f) No incórrer en causes d'incompatibilitat, d'acord amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.


 • Ordinary fees

  17,35 €


  Fee description

  Banc Sabadell, núm. compte: ES16 0081 1114 6100 0103 8912


 • Documentation / Information

  - Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard del pagament de les taxes per a l'expedició.
  - Formulari d'autobaremació. (Annex IV).
  - Fotocòpia i original per a la compulsa o fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
  - Fotocòpia del pagament dels drets d'examen.


 • Place of submission

  Registre General d'aquesta Mancomunitat, durant el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el tauler d'anuncis i la seu electrònica d'aquesta Mancomunitat www.mancomunitatserveissocialsmariola.es.
  es instàncies es poden presentar en la forma que determine l'article 66 de la Llei 39/2015.


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.mancomunitatserveissocialsmariola.es/bolsa-de-auxiliar-del-sad-2018/


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.