Detail

Profesores del Servicio de Enseñanza de Personas Adultas (EPA)


 • Description

  Professors del servei d'Ensenyament de Persones Adultes (EPA)


 • Organization

  Olleria, l'
  Santo Tomas, 2
  Tel:962200601
  Fax:962200011


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Specified requests

  TITULACIÓ
  - Estar en possessió de qualsevol grau universitari de l'àrea d'humanitats.
  - Estar en possessió del certificat d'aptitud pedagògica o del màster en Formació de Professorat d'Educació Secundària.
  EQUIVALÈNCIA DE TÍTOLS
  La titulació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. Els interessats han d'acreditar, si escau, i per mitjà de la resolució d'autoritat que corresponga, l'equivalència dels títols.
  Els títols estrangers han de ser degudament revalidats o homologats en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

  ALTRES
  Estar en possessió del certificat de nivell C1 de coneixements de valencià o de qualsevol dels certificats equivalents, segons el que estableix l'Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i validació d'altres títols i certificats. Els certificats equivalents es detallen en l'annex II d'aquesta ordre, entre el quals es troba el certificat de grau mitjà de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.


 • General requests

  a) Ser espanyol o estar inclòs en algun dels supòsits regulats en l'article 57 de l'RDL 5/2015, de 30 d'octubre, del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys d'edat, i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa o l'edat en què es puga accedir a la jubilació en el règim general de la Seguretat Social.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutari de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a l'accés al cos o a l'escala de funcionariat, o per a exercir funcions semblants a les que exercia en cas del personal laboral que hi haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en altres estats, i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  Tots els requisits han de complir-se l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds de participació i mantindre's durant tot el procés selectiu.


 • Ordinary fees

  25,00 €


  Fee description

  L'ingrés s'ha de fer en el compte de l'entitat "Caixa Popular", IBAN: ES33-3159-0002-7616-6226-0726, efectuat directament, per transferència o resguard del gir postal o telegràfic de l'abonament d'aquest, en concepte de drets d'examen i amb el nom de la borsa i de l'aspirant.


 • Documentation / Information

  Les instàncies que sol·liciten prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir a l'Alcalde President de l'Ajuntament de l'Olleria, situat al carrer de Sant Tomàs, 2.

  La sol·licitud de participació en les proves selectives, s'ha d'ajustar al model normalitzat que s'indica en la convocatòria (annex II). S'hi ha d'indicar necessàriament un telèfon i una adreça de correu electrònic, solament per a poder contactar per al funcionament de la borsa.

  En la mateixa instància també s'han de manifestar els aspectes següents:
  - Que reuneix tots i cada un dels requisits exigits referits a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies.
  - Declaració de no haver sigut separat/ada mitjançant expedient disciplinari en qualsevol administració o ocupació pública o privada.
  - Declaració de no estar inhabilitat/ada penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  - Declaració de no trobar-se incurs en causa d'incapacitat.


  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Justificant d'haver realitzat el pagament dels drets d'examen.
  b) DNI.
  c) Per als aspirants no nacionals, passaport en vigor o document d'identitat equivalent al document nacional d'identitat i permís de residència (si escau).
  d) Titulació acadèmica exigida.
  e) Declaració jurada de no haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se incapacitat.
  f) Certificat mèdic acreditatiu de no patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedisca, impossibilite o siga incompatible amb l'exercici de les funcions que s'ha de fer.
  g) Currículum de l'aspirant.
  h) Documents acreditatius dels mèrits que s'al·leguen, i full d'autobaremació (annex III), en sobre a banda i tancat.
  Tots els documents s'han de presentar en documents originals o fotocòpies compulsades.
  No s'admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada conclòs el termini de presentació d'instàncies, ni els obtinguts en data posterior a la de finalització d'aquest.
  No es tindran en compte i per tant, no seran valorats els mèrits que no es presenten en document original o en còpia compulsada.


 • Place of submission

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que no es presente en el registre d'entrada d'aquest ajuntament, s'haurà de remetre dins del termini de presentació de sol·licituds, una còpia escanejada de la sol·licitud amb el segell de registre de l'organisme on es presente, per correu electrònic a registro@lolleria.org


 • Useful links

  Information in organism web

  https://lolleria.portalemp.com/processos-seleccio-lajuntament.html


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.