Detail

Educador/a Social


 • Description

  Educador/a social


 • Organization

  Xirivella
  Plaza Concordia, 6
  Tel:963135050
  Fax:963703179


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Specified requests

  Estar en possessió del perfil lingüístic: C1-3. Es pot optar per realitzar l'exercici establit en la fase d'oposició, el qual serà obligatori i eliminatori i, per tant, s'ha d'obtindre la qualificació d'APTE per a acreditar el requisit. Aquest exercici serà previ a la fase de selecció.


 • Ordinary fees

  55,00 €


  Fee description

  Els aspirants han de practicar l'autoliquidació en els impresos habilitats a aquest efecte per l'Ajuntament i efectuar l'ingrés en qualsevol entitat bancària autoritzada o en la caixa municipal, si està operativa, abans de presentar la sol·licitud d'inscripció corresponent. No s'admetrà el pagament fora d'aquest termini.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Description of places

  Torn lliure.
  Plaça de l'escala d'Administració especial, subescala tècnica, classe mitja, grup A, subgrup A2, lloc de treball número 35.c, de la RPT, nivell de destinació d'entrada 21.


 • Documentation / Information


  Qui desitge participar en les proves d'accés ho ha de sol·licitar segons els models d'instància que facilitaran les oficines municipals d'informació i la pàgina web de l'Ajuntament http://www.xirivella$ayuntamiento.se). Cal adjuntar-hi, a més, el justificant dels mèrits; aquests han d'aportar-se en document original o fotocòpia compulsada o confrontada en sobre tancat i segellat.
  Les sol·licituds s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència d'aquest ajuntament.

  La sol·licitud d'inscripció ha d'acompanyar-se, en tots els casos, de l'original o la fotocòpia compulsada de l'autoliquidació degudament ingressada.

  A les instàncies cal adjuntar el justificant d'haver ingressat la taxa pels drets d'examen, o la que resulte després d'aplicar les bonificacions acordades en l'ordenança. Així mateix, s'han d'adjuntar a la instància els certificats que acrediten el dret a l'exempció o la bonificació del pagament.


 • Place of submission

  Les sol·licituds han de presentar-se en el registre general de l'Ajuntament (pl. de la Concòrdia, 6) en els horaris acordats del registre, i en qualssevol altres punts d'informació establits en les bases específiques o de la manera que determina l'article 38.4 de la Llei 30/92, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://www.xirivella.es/lajuntament/recursos-humans-i-ofertes-de-treball/processos-de-seleccio//


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.