Detail

Educador/a infantil


 • Description

  Educador/a infantil


 • Organization

  Guadasséquies
  Av. De La Constitucio, 14
  Tel:962293005
  Fax:962293291


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • General requests

  a) Tindre capacitat per a ser contractat, d'acord amb el Decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
  B) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, referent a les persones originàries d'altres estats.
  C) Tindre la capacitat funcional per al compliment de les tasques.
  D) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  E) Tindre la titulació exigida. Estar en possessió d'alguna de les titulacions següents o estar en condicions d'obtindre-la en la data en què finalitze el termini de presentacions d'instàncies:
  - Tècnic superior en Educació Infantil.
  - Títol de diplomat en Mestre/a d'Educació Infantil o títol de grau equivalent.
  - Professionals que hagen obtingut l'especialització i l'habilitació d'acord amb l'Ordre de l'11 de gener de 1996, del Ministeri d'Educació i Ciència.
  - Professionals que complisquen els requisits previstos en el Reial decret 476/2013, de 21 de juny, pel qual es regulen les condicions de qualificació i formació que han de posseir els mestres dels centres privats d'Educació Infantil i d'Educació Primària.
  * En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació i se n'ha d'adjuntar la traducció jurada.
  * En cas de presentar les dues titulacions, tècnic d'Educació Infantil i Mestre/a en l'especialitat d'Educació Infantil, es comptabilitzarà com a requisit la inferior i es valorarà la titulació superior en el concurs de mèrits, concretament en l'apartat C per al concurs de mèrits.
  F) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisquen l'acompliment de les funcions corresponents.
  G) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques i dels òrgans constitucionals o estatutari de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les quals exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Documentation / Information

  - Fotocòpia del DNI o, si escau, passaport.
  - Acreditació de la titulació acadèmica mínima exigida en la base tercera, original o fotocòpia acarada.
  - Documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Aquesta documentació ha de ser original o fotocòpia acarada. No s'admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada conclòs el termini de presentació d'instàncies.
  - Certificat de delictes de naturalesa sexual.


 • Place of submission

  Registre electrònic general d'aquest ajuntament o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://guadassequies.sedelectronica.es/board


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.