Detail

CON EFECTOS DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2020, EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS QUE HUBIERAN SIDO SUSPENDIDOS SE REANUDARÁ, O SE REINICIARÁ, SI ASÍ SE HUBIERA PREVISTO EN UNA NORMA CON RANGO DE LEY APROBADA DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA Y SUS PRÓRROGAS, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 9, DEL  REAL DECRETO 537/2020, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE PRORROGA EL ESTADO DE ALARMA DECLARADO POR EL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO.

EN MATERIA TRIBUTARIA EL PLAZO PARA PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONES DE TRIBUTOS GESTIONADOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA (ATV) SE RIGE POR EL DECRETO LEY 1/2020 (DOGV Nº 8774 DE 30/3/2020) Y SU CORRECCIÓN DE ERRORES (DOGV Nº 8878 BIS DE 1/4/2020).

Técnico medio de Gestión


 • Description

  Tècnic mitjà de Gestió


 • Organization

  Muro de Alcoy
  Placeta Molina, 4
  Tel:965530557
  Fax:965531769


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats a què s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes que preveu la llei estatal que regula aquesta matèria.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa segons la funció pública.
  c) No patir cap malaltia ni tindre un defecte físic que impedisquen l'acompliment de les funcions corresponents al lloc de treball que es convoca.
  d) No trobar-se en cap de les causes d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.
  e) No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració o treball públic, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.

  Els requisits exigits han de reunir-los les persones interessades en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Ordinary fees

  30,45 €


  Fee description

  Transferència al següent compte bancari:
  CajaMar Caja rural IBAN ES61 3058 2618 3427 3200 0018 SWIFT/codi BIC CCRIES2AXXX
  Nom i cognoms de l'aspirant que es presenta al procés i no altres dades.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Description of places

  En règim d'interinitat, per les vacants que puguen produir-se a l'Ajuntament de Muro d'Alcoi amb motiu d'urgència i excepcionalitat.


 • Place of submission

  Mitjançant una instància dirigida a l'alcalde de l'Ajuntament de Muro d'Alcoi en la qual manifesten que reuneixen totes les condicions i els requisits exigits en la base segona.
  La instància s'ha d'acompanyar d'una fotocòpia del DNI degudament compulsada i en vigor, o del passaport de la titulació requerida degudament compulsada i el justificant d'haver realitzat l'ingrés de la taxa.
  La instància presentada fora de termini, així com l'ingrés no efectuat o efectuat de manera errònia o extemporània, no serà objecte d'esmena i/o reclamació a la llista provisional.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.vilademuro.net/es/3/oficina-virtual/10/ocupacion-publica.html


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.