Detail

Psicólogos.


 • Description

  Psicòlegs.


 • Organization

  Mancomunidad l'Horta Nord
  C/ Collidors nº1 Polígono Industrial (La Pobla de Farnals)
  Tel:961444400
  Fax:964416129


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • General requests

  a) Ser espanyol/a o, d'acord amb el que estableix la Llei 5/2015, de 30 d'octubre, per la qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors/ores, així com, siga quina siga el seu nacionalitat, el/la cònjuge dels espanyols/oles i dels natius/ives d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/ades de dret, els seus descendents i els del seu cònjuge que siguen menors de descendents anys o majors d'aquesta edat dependents.

  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  c) Estar en possessió del títol de grau en Psicologia, o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.

  d) Trobar-se col·legiat en el Col·legi Professional de Psicòlegs.

  e) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. Les persones aspirants amb discapacitat han d'acreditar els requisits d'estar afectats per una discapacitat de grau igual o superior al 33 % i ser compatibles amb les funcions pròpies del lloc, mitjançant una certificació expedida pel Centre Base d'Orientació, Diagnòstic i Tractament de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o d'un altre organisme amb la mateixa competència en la matèria.

  f) No trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques i no haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques.

  g) Estar en possessió de permís de conducció tipus B i disposar de vehicle, donat el caràcter itinerant de l'EEIIA mancomunat.


 • Documentation / Information

  - Còpia del document nacional d'identitat en vigor.
  - Còpia del títol de grau en Psicologia, o equivalent, i acreditació de la col·legiació.
  Seran causes d'exclusió, a més de les ja assenyalades:
  - No manifestar el fet de reunir algun dels requisits a què es refereix la base tercera.
  - L'omissió de la signatura en la sol·licitud.
  - L'omissió en la sol·licitud de la còpia del DNI.
  - La presentació de sol·licitud fora del termini establit.


 • Place of submission

  En el Registre General de la Mancomunitat i també es podran presentar en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.mhnord.es/es/transparencia/empleo-publico


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.