Detail

EL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, EN SU DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DISPONE QUE SE SUSPENDEN TÉRMINOS Y SE INTERRUMPEN PLAZOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO. EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS SE REANUDARÁ EN EL MOMENTO EN QUE PIERDA VIGENCIA EL PRESENTE REAL DECRETO O, EN SU CASO, LAS PRÓRROGAS DEL MISMO.

EN MATERIA TRIBUTARIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCEDIMENTALES SE RIGE POR EL REAL DECRETO LEY 8/20 (BOE Nº 73 DE 18/3/2020). EL PLAZO PARA PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONES DE TRIBUTOS GESTIONADOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA (ATV) SE RIGE POR EL DECRETO LEY 1/2020 (DOGV Nº 8774 DE 30/3/2020) Y SU CORRECIÓN DE ERRORES (DOGV Nº 8878 BIS DE 1/4/20220).

Agente de policia local


 • Description

  Agent de policia local


 • Organization

  Benicarló
  Passeig Ferreres Breto, 10
  Tel:964470050
  Fax:964475908


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  PENDENT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció publica, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Tindre el títol de Batxillerat o tècnic, o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència/pes que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg, per a permisos de conducció de motocicletes emesos abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament general de conductors, aprovat per Reial decret 772/1997, de 30 de maig) o el permís de conducció de la classe A2 que autoritza per a conduir motocicletes amb una potència màxima de 35 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència (Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  h) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions d'acord amb els *quadres d'exclusions mèdiques establides en l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris mínims per a la selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Ordinary fees

  100,00 €


  Fee description

  Compte bancari ES06 0182 6230 99 0204584002 (BBVA) o en qualsevol de les entitats col·laboradores de l'Ajuntament mitjançant autoliquidació.


 • Places

  Nombre de places

  13

  Description of places

  9 per torn lliure i 4 per mobilitat, de les OOP de 2016, 2017 i 2018.


 • Documentation / Information

  - Justificant del pagament de les taxes.
  - Fotocòpia del DNI.


 • Place of submission

  Registre general o de la manera prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/gov/pgov-oferta-treball.php3?g_idioma=c


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.