Detail

Agente de policia local


 • Description

  Agent de policia local


 • Organization

  Benicarló
  Passeig Ferreres Breto, 10
  Tel:964470050
  Fax:964475908


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  PENDENT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció publica, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Tindre el títol de Batxillerat o tècnic, o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència/pes que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg, per a permisos de conducció de motocicletes emesos abans del 8 de desembre de 2009 (Reglament general de conductors, aprovat per Reial decret 772/1997, de 30 de maig) o el permís de conducció de la classe A2 que autoritza per a conduir motocicletes amb una potència màxima de 35 kW i una relació potència/pes màxima de 0,2 kW/kg i no derivades d'un vehicle amb més del doble de la seua potència (Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  h) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions d'acord amb els *quadres d'exclusions mèdiques establides en l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s'estableixen els criteris mínims per a la selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana en les proves físiques, psicotècniques i de reconeixement mèdic, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Ordinary fees

  100,00 €


  Fee description

  Compte bancari ES06 0182 6230 99 0204584002 (BBVA) o en qualsevol de les entitats col·laboradores de l'Ajuntament mitjançant autoliquidació.


 • Places

  Nombre de places

  13

  Description of places

  9 per torn lliure i 4 per mobilitat, de les OOP de 2016, 2017 i 2018.


 • Documentation / Information

  - Justificant del pagament de les taxes.
  - Fotocòpia del DNI.


 • Place of submission

  Registre general o de la manera prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/gov/pgov-oferta-treball.php3?g_idioma=c


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.