Detail

Electricista


 • Description

  Electricista


 • Organization

  Chilches/Xilxes
  Plaza de España, 5
  Tel:964590002
  Fax:964590425


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels estats membres de la Unió Europea, sense perjudici del que disposa l'art 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  c) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques: no patir cap malaltia ni estar afectat per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents.
  Els aspirants amb la condició de persones amb capacitats diferents, han d'acreditar la compatibilitat amb l'exercici de les tasques corresponents a les places objecte d'aquesta convocatòria.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre el títol de tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques o equivalent, o qualsevol altre de rang superior que incloga especialització en matèria d'electricitat i que estiga reconegut per la legislació vigent.


 • Ordinary fees

  24,20 €


  Fee description

  Compte ES37 3157 7486 9427 2000 2824 de la Caixa Rural La Junquera de Xilxes, S. Coop. de Crèdit V, amb indicació del nom i els cognoms i el procés selectiu a què correspon l'ingrés.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentation / Information

  - Fotocòpia del DNI o NIE.
  - Fotocòpia de la titulació requerida.
  - Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen.
  - Declaració responsable en què els candidats manifesten que compleixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els quals hauran d'acreditar posteriorment, en cas que siguen seleccionats.


 • Place of submission

  Les sol·licituds també es poden presentar de la manera que es determina en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l'ingrés previ de la taxa per concurrència.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.xilxes.es/portal2/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=127&Itemid=614&lang=es


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.