Detail

Prospectores laborales


 • Description

  Prospectors laborals


 • Organization

  Mancomunidad La Costera-Canal
  Plza. De La Seu, 11  (Xàtiva)
  Tel:962280441
  Fax:962280451


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • General requests

  a) Tindre nacionalitat espanyola o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea. També podran participar, qualsevol que siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels/les espanyols/es i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i els seus descendents i els/les del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'edat dependents.
  L'accés a l'ocupació pública s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels Tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació d'els/les treballadors/es.
  Així mateix, conforme a l'article 57.4 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic i a l'article 10 de la Llei 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i les seues llibertats d'els/les estrangers/es extracomunitaris/es amb residència legal a Espanya podran accedir com a personal laboral al servei de les Administracions Publiques en igualtat de condicions que els espanyols/es.
  b) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.
  c) Tindre complida la majoria d'edat i no excedir en eixe cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió de les respectives titulacions exigides o equivalents, o complides les condicions per a obtindre'ls en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  e) No haver sigut separat/a mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Publiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en cas del personal laboral en el qual haguera sigut inhabilitat/a. En cas de nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/a o en situació equivalent, no haver sigut sotmés/a a sanció disciplinària o equivalent que impedisca l'accés a l'ocupació pública en el seu Estat, en els mateixos termes.
  f) Disposar del permís de conduir B i vehicle.
  g) Els/les aspirants que resulten seleccionats/des se sotmetran al règim d'incompatibilitats vigent.


 • Documentation / Information

  1. Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.
  2. Curriculum Vitae.
  3. Fotocòpia del Permís de conduir B.
  4. Documentació de titulacions i les que es presenten a l'efecte de justificar els mèrits que s'al·leguen.
  5. L'experiència professional s'acreditarà amb els documents convenients (contractes i/o certificat de serveis prestats per a l'administració pública) i a més, ineludiblement, la vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social.
  6. Autobaremació.


 • Place of submission

  Registre General de la Mancomunitat La Costera-Canal, situada en la Plaça de la Seu, 11, 46800 Xàtiva- València, dins de l'horari del Registre (de 9 a 14 h.) o per qualsevol altre mitjà admés en Dret. Per al cas que es presente la instància en una altra Administració Pública (per a la seua remissió a la Mancomunitat La Costera-Canal ) o en una "Oficina de Correus" amb aquesta destinació, serà obligatori per a el/la aspirant, enviar, bé per FAX a la Mancomunitat La Costera-Canal (Núm. Fax 962 280 451), o bé correu electrònic: info@costeracanal.es, còpia de la instància degudament segellada i en la mateixa data de presentació de la instancia, i conforme al que es disposa en l'article 16 de la Llei 39/2015,


 • Useful links

  Information in organism web

  https://lacosteracanal.sedelectronica.es/board


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.