Detail

Interventor/a


 • Description

  Interventor/a


 • Organization

  Vilamarxant
  Av. Dos De Mayo, 1
  Tel:962710032
  Fax:962710029


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que disposa l'art. 57 TREBEP.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  e) Estar en possessió d'algun dels títols acadèmics següents o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds: llicenciat en Dret, llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració, llicenciat en Sociologia, llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, llicenciat en Economia, llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres o el títol de grau corresponent. Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret comunitari.
  f) No haver sigut separat/ada, mitjançant un expedient disciplinari, de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala objecte d'aquesta convocatòria.
  g) Complir algun dels requisits següents: o haver superat algun dels exercicis de les proves d'accés a les subescales de secretaria-intervenció, secretaria categoria d'entrada o intervenció-tresoreria categoria d'entrada convocades els cinc anys anteriors a la convocatòria de les borses o haver exercit com a funcionari interí designat per l'òrgan autonòmic competent en places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional almenys durant un any.


 • Ordinary fees

  90,00 €


  Fee description

  CAJA RURAL DE CHESTE, núm. de compte ES61 / 3121 / 2366 / 19 / 2732000038. En l'ingrés han de constar les dades següents: nom, cognoms, DNI de la persona interessada i identificació de la plaça per la qual presenta la sol·licitud.


 • Documentation / Information

  - Còpia del DNI o, si escau, del passaport.
  - Justificant del pagament dels drets d'examen.
  - Documentació acreditativa dels mèrits.


 • Place of submission

  Registre general, situat a l'avinguda 2 de Maig, núm. 1, de Vilamarxant (CP 46191), o de qualsevol de les maneres que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://vilamarxant.sedelectronica.es/board/


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.