Detail

Auxiliares de servicios de personas mayores, dependientes y/o con discapacidad -trabajadores/as familiares


 • Description

  Auxiliars de serveis de persones majors, dependents i/o amb discapacitat - treballadors/ores familiars


 • Organization

  Aldaia
  Plaza Constitución, 10
  Tel:961501500
  Fax:961510693


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Group

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre la titulació exigida.


 • Ordinary fees

  6,30 €


  Fee description

  Compte ES21 0182 1443 8102 0000 1609 BBVA


 • Documentation / Information

  - Fotocòpia del document nacional d'identitat, número d'identitat d'estranger o passaport.
  - Resguard de l'ingrés bancari, efectuat directament o mitjançant transferència bancària, de la taxa de 6,30 euros en el compte ES21 0182 1443 8102 0000 1609 BBVA. En el concepte de la taxa ha de figurar el nom i els cognoms de l'aspirant i la borsa de treball a la qual es presenta.
  - Consentiment per al tractament de les dades personals (annex 2).
  - Certificació negativa d'antecedents penals (https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central o Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a la Comunitat Valenciana, carrer Hernán Cortés, número 24, de València) o autorització perquè l'Ajuntament comprove aquest extrem (segons el model de l'annex 4).
  - Annex d'autobaremació (annex 3).
  - Fotocòpies de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen per al concurs (només es valoraran els mèrits acreditats abans que finalitze el termini de presentació d'instàncies).


 • Place of submission

  Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Aldaia, oficina d'informació municipal (plaça Constitució, núm. 10), per registre telemàtic o de qualsevol de les maneres previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.aldaia.es/arees-municipals/treball/ofertes-de-treball


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.