Detail

Administrativo


 • Description

  Administratiu


 • Organization

  Mancomunidad de Camp de Túria
  C/ Pla De L'Arc, S/N (Llíria)
  Tel:962798150
  Fax:962792661


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Specified requests

  Permís de conducció de tipus B1 i vehicle disponible de l'aspirant, atés el caràcter itinerant del servei que ha de prestar.


 • General requests

  a) Tindre la capacitat per a ser contractat d'acord amb l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.
  b) Tindre la nacionalitat espanyola.
  c) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  d) Tindre complits setze (16) anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es podrà establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre la titulació exigida: estar en possessió del títol requerit que s'especifica en els annexos, o estar en condicions d'obtindre'l abans de la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En tots els casos, les equivalències ha d'aportar-les l'aspirant, mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  f) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions corresponents.
  g) No haver sigut separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat ni en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  h) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent. L'incompliment d'aquest requisit no serà esmenable.


 • Ordinary fees

  21,00 €


  Fee description

  Caixa Popular ES09 3159 0062 0022 3998 2727.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentation / Information

  - Còpia acarada del document nacional d'identitat.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen d'acord amb l'ordenança publicada en el BOP número 235 el dia 11 de desembre de 2017, els quals s'han de satisfer mitjançant un ingrés bancari en què s'indique clarament el lloc de treball de la convocatòria. Per la participació en processos de selecció de caràcter temporal (funcionaris interins i laborals temporals)
  L'ingrés ha d'efectuar-se en el compte del qual és titular la Mancomunitat Camp de Túria en: Caixa Popular ES09 3159 0062 0022 3998 2727.
  - Original o còpia compulsada del certificat justificatiu del grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % expedit per l'òrgan competent, si escau.
  - Documents acreditatius de la titulació exigida en la convocatòria, així com dels mèrits i les circumstàncies al·legats que s'hagen de valorar.
  - Certificat de delictes penals.
  - Fotocòpia del permís de conduir B1.
  - Currículum.
  - L'experiència professional ha d'acreditar-se amb els documents convenients, ineludiblement, mitjançant certificació acreditada de vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social i amb contractes de treball.
  En el cas de les persones que han treballat com a autònoms/ònomes, han d'acreditar l'experiència amb l'epígraf de l'IAE i la vida laboral.
  - Els aspirants han d'omplir l'ANNEX en el qual han de fer constar tota la documentació que vagen a presentar.


 • Place of submission

  Registre general de la Mancomunitat Camp de Túria, o de la manera que determina l'article 16 de la Llei 39/2015. Si les instàncies es presenten en altres organismes públics per mitjà de la finestreta única, serà un requisit necessari que la persona sol·licitant envie un correu electrònic a secretaria@mancomunitatcampdeturia.es en què comunique la presentació de la instància dirigida a la Mancomunitat Camp de Túria.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://www.mancomunitatcampdeturia.es/


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.