Detail

Bombero


 • Description

  Bomber


 • Organization

  Alacant/Alicante
  Plaza del Ayuntamiento, s/n
  Tel:965149169
  Fax:965149293


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  Tindre el títol de Batxillerat, tècnic de Formació Professional o titulació equivalent o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent i ha d'estar degudament acreditada documentalment en aquest sentit pels aspirants.
  - Tindre els permisos de conduir de les classes C amb l'E associat.
  - S'entendrà que no pateixen cap malaltia ni defecte físic que impedisquen l'exercici de les funcions corresponents, quan estiguen en condicions de superar el barem mèdic que figura com a annex. Serà causa d'exclusió i, per tant, no podrà prendre possessió qui no supere aquest barem. El tribunal es reserva, en qualsevol moment del procés selectiu, el dret a prendre mostres d'orina i/o de sang a qualsevol dels aspirants, per al control de dopatge. La presència de substàncies declarades dopants pel personal especialista del Servei de Prevenció de Riscos de l'Excm. Ajuntament d'Alacant o, si escau, per l'assessor/a especialista que designe l'Alcaldia o regidor delegat competent, o d'indicis d'aquestes en sang i/o orina suposarà l'exclusió automàtica del procés de selecció.
  - Haver abonat, mitjançant el procediment assenyalat en les bases genèriques, i en concepte de drets d'examen, la quantitat de 15,45 euros.


 • Fee exemption

  a) Quan l'interessat siga membre d'una família nombrosa, ha d'aportar el títol de família nombrosa expedit per l'administració competent i aquest haurà d'estar vigent l'últim dia del termini de presentació d'instàncies del procés selectiu al qual es presente.
  b) Quan l'interessat tinga una minusvalidesa del 33 % o superior, reconeguda oficialment per l'administració competent, fins a l'últim dia del termini de presentació d'instàncies del procés al qual es presente.
  c) Quan l'interessat estiga en situació de desocupació, ha d'acreditar que està donat d'alta com a desocupat real en el SEPE o l'organisme oficial d'ocupació de la comunitat autònoma corresponent, mitjançant la presentació de la certificació de situació laboral expedida per l'organisme competent (el SERVEF, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana). En aquest sentit, es fa constar que les certificacions que no complisquen els requisits d'inscripció, renovació (DARDE), beneficiaris de prestació, situació de la demanda, prestació de desocupació, etc., no es tindran en compte a l'efecte de l'aplicació de la tarifa reduïda.


 • Places

  Nombre de places

  13

  Description of places

  4 places del torn de mobilitat, pel sistema de concurs; 8 places del torn de lliure estabilització, pel sistema de concurs oposició; i 1 plaça del torn lliure ordinari, pel sistema de concurs oposició.


 • Place of submission

  Registre de l'Ajuntament d'Alacant i en les formes establides en la Llei 39/2015.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://www.alicante.es/va/contenidos/oposicions


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.