Detail

Mestre de Educación Infantil para la Escuela Infantil Municipal


 • Description

  Mestre d'Educació Infantil per a l'Escola Infantil Municipal


 • Organization

  Morella
  Segura Barreda, 28
  Tel:964160034
  Fax:964160762


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per al compliment de les tasques.
  c) Tindre díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es podrà establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris o per a exercir funcions similars a les que exercia, en el cas del personal laboral, i en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre el títol de grau o diplomatura en Magisteri d'Educació Infantil.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Description of places

  Personal laboral temporal per un període de 2 anys a jornada completa


 • Documentation / Information

  a) Declaració responsable de l'aspirant, en la qual indique que compleix els requisits exigits legalment. S'ha de presentar conforme al model annex II.
  b) Fotocòpia del NIF o equivalent i, si escau, del passaport.
  c) Fotocòpia de la titulació mínima exigida.
  A més, els aspirants han de presentar, juntament amb la sol·licitud de participació, la documentació que s'assenyala a continuació, a pesar que aquesta documentació en cap cas serà requisit imprescindible per a l'admissió de l'aspirant en el procés selectiu:
  d) Currículum de l'aspirant.
  e) Documentació acreditativa dels mèrits.


 • Place of submission

  Registre general de l'Ajuntament (C/ Segura Barreda, núm. 28, Morella).


 • Useful links

  Information in organism web

  https://morella.sedelectronica.es/board


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.