Detail

Peones Brigada Municipal


 • Description

  Peons Brigada Municipal


 • Organization

  Morella
  Segura Barreda, 28
  Tel:964160034
  Fax:964160762


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Group

  Sense especificar - Sense especificar


 • General requests

  a) Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que es disposa en l'article 57 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic del'Empleat Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Posseir la capacitat funcional per al compliment de les tasques.
  c) Tenir complits setze anys i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en què haguera estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentation / Information

  a) Declaració responsable de l'aspirant, indicativa del compliment dels requisits exigits legalment. Es presentarà conforme al model Annex II
  b) Fotocòpia del NIF o equivalent i si escau, passaport.
  A més, els aspirants presentaran juntament amb la sol·licitud de participació, la documentació que s'assenyala a continuació tot i que aquesta documentació en cap cas serà requisit imprescindible per a l'admissió de l'aspirant al procés selectiu:
  a) Currículum Vitae de l'aspirant.
  b) Documentació acreditativa dels mèrits.


 • Place of submission

  Registre general de l'Ajuntament (C/ Segura Barreda, núm. 28, Morella) o en qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre


 • Useful links

  Information in organism web

  https://morella.sedelectronica.es/board


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.