Detail

Policia Local


 • Description

  Policia local


 • Organization

  Callosa d'en Sarrià
  Plaza De España, 1
  Tel:965880050
  Fax:965880125


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  TORN LLIURE
  1. Tindre la nacionalitat espanyola.
  2. Estar en possessió del títol de Batxillerat o Tècnic o equivalent, o complir les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent i ha d'estar degudament acreditada documentalment en aquest sentit pels aspirants.
  3. No patir cap malaltia ni tindre un defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques que es recullen en l'annex d'aquestes bases, i tindre una estatura mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.
  4. Tindre complits díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  5. No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  6. No tindre antecedents penals per delictes dolosos o tindre'ls cancel·lats.
  7. Estar en possessió del permís que habilite per a la conducció de les classes B i A i que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  8. Comprometre's, mitjançant una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.

  TORN MOBILITAT:
  a) Ser funcionari de carrera de la categoria que es convoca, integrat en la subescala de serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, de qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana en la categoria que es convoca.
  b) Haver prestat serveis efectius en llocs ocupats en propietat durant almenys dos anys, com a personal funcionari de carrera amb la categoria des de la qual es concursa.
  c) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que li impedisca el normal exercici de les funcions pròpies de la seua escala i categoria, d'acord amb el barem d'exclusions mèdiques que es recull en els annexos d'aquestes bases.
  d) No trobar-se suspés, ni inhabilitat en ferm, per a l'exercici de funcions públiques. Si es produeix la suspensió o la inhabilitació amb posterioritat a la resolució del concurs de mobilitat, per un procediment iniciat amb anterioritat a la data de convocatòria del concurs, s'entendran anul·lades totes les actuacions respecte d'aquest aspirant.
  e) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles automòbils i motocicletes destinats al servei d'urgència o emergències.
  f) Qualsevol altre requisit que s'establisca per a la mobilitat dels funcionaris de la Policia Local.


 • Ordinary fees

  95,00 €


  Fee description

  S'ha d'ingressar en el següent compte municipal: B. SABADELL: IBAN ES70 0081 1033 2800 0103 3713
  També es podrà realitzar la inscripció a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Callosa d'en Sarrià.

  Els drets d'examen esmentats es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part en aquest, així com a les que renuncien a participar en el procés de selecció abans de la publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos.


 • Places

  Nombre de places

  8

  Description of places

  8 places.
  6 d'aquestes pel torn lliure, mitjançant el sistema d'oposició lliure.
  2 pel torn de mobilitat, mitjançant concurs.


 • Documentation / Information

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el concurs o en l'oposició, segons el torn pel qual es desitge accedir, s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament.

  En les instàncies, els aspirants han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits.

  A les instàncies s'ha d'adjuntar, per als dos torns, un resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen.

  TORN DE MOBILITAT:
  Les instàncies també s'han d'acompanyar de la documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen degudament compulsats pel funcionari competent, i que hagen de servir de base per a l'aplicació del barem del concurs, juntament amb el full d'autobaremació. No es valorarà cap mèrit que no es justifique i s'adjunte a la instància. Els aspirants es responsabilitzen expressament de la documentació aportada.


 • Place of submission

  Registre General o de la manera prevista en l'article 16.1 de la Llei 39/2015. També es podrà realitzar la inscripció a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Callosa d'en Sarrià.
  Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents al de l'Ajuntament de Callosa d'en Sarrià han de remetre una còpia d'aquesta, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent:
  personalcallosa@gmail.com


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.callosa.es/es/category/recursos-humanos/


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.