Detail

Trabajador/a Social Pangea


 • Description

  Treballador/a social Pangea


 • Organization

  Mancomunidad de municipios Bajo Segura
  Plza. España, 1 (Aptdo.Correos 018) -Benejúzar
  Tel:965356352
  Fax:965356352


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
  A més, hi podran accedir:
  - Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  - Els i les cònjuges de les persones espanyoles i de les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, i també els seus descendents menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però que siguen dependents.
  - Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadores i treballadors.
  S'haurà d'acompanyar, amb la sol·licitud, la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.
  b) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o les tasques corresponents.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de personal funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exercia, en el cas del personal laboral, de què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
  e) Estar en possessió d'un dels títols següents:
  Diplomatura en Treball Social o equivalent, o el títol que corresponga d'acord amb el sistema de titulacions vigent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar l'aspirant per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  Qui haja obtingut la titulació en l'estranger haurà d'acreditar que està en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  g) Estar en possessió del permís de conducció de la classe B abans de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.


 • Places

  Description of places

  TREBALLADOR/A SOCIAL PANGEA


 • Documentation / Information

  La sol·licitud s'haurà d'acompanyar amb una fotocòpia compulsada del DNI, una fotocòpia compulsada del títol acadèmic acreditatiu del requisit de l'apartat e de la segona d'aquestes bases, si escau, el permís de conduir de categoria B i el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual. A més, en cas de ser nacional d'un altre estat, haurà d'aportar un certificat del seu país de nacionalitat, així com la manifestació de tindre tots els requisits exigits en la base segona, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds. Aquestes condicions s'hauran de mantindre al llarg de tot el procés selectiu, durant el qual, en qualsevol moment, podrà ser requerit/ida per a fer les comprovacions oportunes.
  Les persones candidates hauran d'acreditar, juntament amb la sol·licitud, els mèrits que hagen de ser valorats, i no es valoraran els altres mèrits que no complisquen amb l'acreditació pertinent. Una vegada s'haja acabat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés selectiu, no s'admetrà cap document justificatiu de mèrits.


 • Place of submission

  Registre General de la Mancomunitat o de qualsevol de les maneres previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://mancomunidadbajosegura.sedelectronica.es/info.0 https://mancomunidadbajosegura.com/bolsas-de-trabajo/


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.