Detail

Agentes de la policía local


 • Description

  Agents de Policia Local


 • Organization

  Vila Joiosa, la/Villajoyosa
  Major, 14
  Tel:966851001
  Fax:966810767


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Ordinary fees

  16,00 €


  Fee description

  CAM, amb codi d'identificació ES18 00814302250001121121


 • Places

  Nombre de places

  3

  Description of places

  Sistema de concurs oposició i en el marc d'un procés per a la consolidació d'ocupació temporal.


 • Documentation / Information

  a) Fotocòpia, preferentment a color, del document nacional d'identitat.
  b) Justificant d'haver ingressat en la caixa municipal la quantitat de 16 euros en concepte de drets d'examen. Aquest ingrés es podrà efectuar directament o mitjançant una transferència en el compte de la CAM, el codi d'identificació del qual és ES18 00814302250001121121, del qual és titular l'Ajuntament de la Vila Joiosa, o, si escau, per gir postal o telegràfic, per a la qual cosa cal especificar en tots els casos "Agents Policia Local 2019, consolidació d'ocupació" amb la identificació de l'aspirant que efectua l'ingrés.
  No obstant això, conforme a la vigent ordenança fiscal reguladora de la taxa per concurrència a proves selectives, no s'exigirà aquest ingrés al personal de l'Ajuntament ni a les persones que acrediten fefaentment, mitjançant un certificat de l'oficina dels serveis públics d'ocupació, que figura com a demandant d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data de la convocatòria de les proves corresponents i que no ha rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'ha negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals.
  Els drets d'examen esmentats només es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi.
  c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats per l'aspirant, mitjançant l'original o una fotocòpia. Aquesta documentació ha d'acompanyar la instància en sobre tancat que podrà ser lacrat. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aquest moment. La documentació original es retornarà als concursants si no té lloc la celebració o una vegada siga ferma la resolució del concurs oposició.


 • Place of submission

  Registre general o de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.villajoyosa.com/personal/index.php


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.