Detail

Psicólogo/a escolar


 • Description

  Psicòleg/psicòloga escolar


 • Organization

  Guadasséquies
  Av. De La Constitucio, 14
  Tel:962293005
  Fax:962293291


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Valoració de mèrits


 • Group

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • General requests

  1. Tindre la nacionalitat espanyola.
  2. Tindre complits 18 anys i no excedir l'edat en què falten menys de 15 anys per a la jubilació forçosa.
  3. Tindre la titulació exigida:
  4. No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisquen el desenvolupament de les funcions corresponents.
  5. No trobar-se en cap tipus d'incompatibilitat per a formar part del personal de serveis de l'Administració local.
  6. No haver estat separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de l'Estat de l'Administració autonòmica o local.
  Els aspirants han de reunir totes i cada una d'aquestes condicions referides sempre a la data d'expiració del lloc assenyalat per a la presentació d'instàncies.


 • Places

  Description of places

  És objecte de la present convocatòria la contractació laboral temporal d'un psicòleg o psicòloga per al gabinet escolar amb jornada setmanal de 8 hores.
  Les seues funcions, amb caràcter bàsic, seran les pròpies d'un professional en psicologia desenvolupades en l'Escola Infantil Municipal Sambori i en el CRA Riu d'Albaida aulari de Guadasséquies, seguint les instruccions de la Conselleria d'Educació que puga donar per als gabinets psicopedagògics municipals autoritzats.
  Tindrà l'obligació de confeccionar una memòria de les activitats desenvolupades durant el període contractat i per departament.
  La modalitat del contracte és la de personal laboral, i la jornada de treball serà de 8 hores setmanals. L'horari de treball fixat serà el dimarts de 9.30 a 13.30 i divendres de 9.30 a 13.30 hores.


 • Documentation / Information

  La instància s'ha de formalitzar en el model adjunt a les bases, annex I, que inclou una declaració jurada de no trobar-se en causa d'incapacitat o incompatibilitat, i de no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques o funcions similars en el cas del personal laboral. La instància s'ha d'acompanyar dels documents següents:
  - Fotocòpia del DNI o, si escau, passaport.
  - Acreditació de la titulació acadèmica mínima exigida en la tercera base, original o fotocòpia acarada.
  - Documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Aquesta documentació ha de ser original o fotocòpia confrontada, i no s'admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada conclòs el termini de presentació d'instàncies.
  - Certificat de delictes de naturalesa sexual.


 • Place of submission

  En el registre electrònic general d'aquest ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://guadassequies.sedelectronica.es/info.0


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.