Detail

Cuerpo Técnico, opción Educación Infantil de la Administración Pública Regional. (Código BFX16L19 - 3).


 • Description

  Cos tècnic, opció Educació Infantil de l'Administració pública regional. (Codi BFX16L19 - 3).


 • Organization

  Gobierno de la Región de Murcia: Consejería de Presidencia y Hacienda
  Calle Acisclo Díaz, s/n, Palacio San Esteban
  30071 Murcia
  Tel:968 36 26 15


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • General requests

  - Les persones aspirants han de posseir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea. Així mateix, hi poden participar els cònjuges de les persones espanyoles i les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  Igualment, hi poden participar les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  - Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió de la titulació exigida o en condicions d'obtindre-la per haver abonat els drets per a l'expedició.


 • Ordinary fees

  38,78 €


  Fee description

  L'abonament de la taxa corresponent s'ha de fer dins del termini de presentació de sol·licituds, segons s'haja omplit la sol·licitud. Una vegada finalitzada la sol·licitud, el sol·licitant contindrà en la part superior el codi N28 i en la part inferior l'import de la taxa que cal abonar, d'acord amb la informació aportada.

  L'abonament de la taxa corresponent s'ha de realitzar a través dels serveis de banca electrònica de les entitats col·laboradores, per ingrés en aquestes o mitjançant la passarel·la de pagaments CARM.

  La llista d'entitats col·laboradores i els imports de les taxes que cal abonar s'incorporen com a annex a l'ordre.


 • Places

  Nombre de places

  3

 • Documentation / Information

  La sol·licitud es realitzarà mitjançant el canal electrònic d'atenció al ciutadà.
  No s'ha d'omplir, en cap cas, la sol·licitud en paper i serà exclusivament vàlida l'emesa telemàticament a través del canal electrònic. El no-ompliment de la sol·licitud de conformitat amb el que s'ha indicat anteriorment serà motiu d'exclusió no corregible.
  L'abonament de la taxa es pot fer:
  a) Mitjançant un ingrés: en les entitats col·laboradores segons els corresponents codis de transacció, amb la presentació d'una còpia de la sol·licitud.
  b) Mitjançant pagament telemàtic: a través dels serveis de banca electrònica de les entitats col·laboradores. Per a això, cal tindre contractat prèviament aquest servei amb l'entitat i accedir al lloc web corresponent i indicar l'N28, que apareixerà en la còpia de la instància presentada telemàticament.
  c) Mitjançant la passarel·la de pagaments CARM en la pàgina https://pasarelapago.carm.es


 • Useful links


  Information in organism web

  http://empleopublico.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=61988&IDTIPO=100&RASTRO=c$m61967


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.