Detail

Arquitecto Técnico


 • Description

  Arquitecte tècnic


 • Organization

  Enguera
  Dr. Albiñana, 1
  Tel:962224033
  Fax:962225319


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  BORSA DE TREBALL


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • General requests

  - Posseir la nacionalitat espanyola
  - Tindre més de 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació.
  - No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisquen l'acompliment de les funcions corresponents.
  - No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei a l'Estat, a les comunitats autònomes o a les corporacions locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques per sentència ferma.
  - Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l'incompliment de la qual cosa serà un requisit no esmenable.

  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés objecte de la present convocatòria.


 • Ordinary fees

  30,00 €


  Fee description

  Els drets d'examen s'han de satisfer mitjançant un ingrés bancari, en el qual s'ha d'indicar clarament la plaça objecte de la convocatòria. [Compte d'ingrés: ES78 2100 4365 0902 0000 5457 (CAIXABANK)].


 • Places

  Description of places

  El procés selectiu és per a la constitució d'una borsa de treball temporal per a la substitució, amb caràcter urgent i temporal, de l'arquitecte tècnic municipal (grup A, subgrup A2) a l'Ajuntament d'Enguera.


 • Documentation / Information

  Les sol·licituds s'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament d'Enguera, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que figura com a annex II en la convocatòria.

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Còpia del document nacional d'identitat.
  b) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  c) Original o còpia autenticada del certificat justificatiu del grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % expedit per l'òrgan competent, si escau.


 • Place of submission

  Les instàncies s'han de presentar en qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En el cas que les instàncies es presenten en altres organismes públics per mitjà de finestreta única, serà un requisit necessari que la persona sol·licitant remeta un correu electrònic a ayuntamiento@enguera.es, en què comunique la presentació de la instància dirigida a l'ajuntament.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://enguera.sedelectronica.es/?x=lww1xcmjrrELZI4R2Gk2cA


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.