Detail

Cuerpo de Gestión Administrativa de la Administración Pública Regional.(Código BGX00L19-7)


 • Description

  Cos de Gestió Administrativa de l'Administració Pública Regional.(Códig BGX00L19-7)


 • Organization

  Gobierno de la Región de Murcia: Consejería de Presidencia y Hacienda
  Calle Acisclo Díaz, s/n, Palacio San Esteban
  30071 Murcia
  Tel:968 36 26 15


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • General requests

  - Els aspirants han de posseir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea. Així mateix, hi poden participar els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.

  Igualment, hi poden participar les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.

  - Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  - Estar en possessió de la titulació exigida o en condicions d'obtindre-la per haver abonat els drets per a l'expedició.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o la convalidació, si és el cas. Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.


 • Ordinary fees

  38,78 €


  Fee description

  L'abonament de la taxa corresponent s'haurà de realitzar dins del termini de presentació de sol·licituds, mitjançant pagament telemàtic, a través dels serveis de banca electrònica de les entitats col·laboradores, per ingrés en les mateixes o mitjançant la passarel·la de pagaments CARM. La relació d'Entitats Col·laboradores i imports de les taxes a abonar s'incorporen com a Annex a l'Ordre.

  La relació d'Entitats Col·laboradores i imports de les taxes a abonar s'incorporen com a Annex a l'Ordre.


 • Places

  Nombre de places

  7

  Description of places

  Es convoquen proves selectives d'accés lliure per a cobrir 7 places del Cos de Gestió Administrativa de l'Administració Pública Regional. D'aquestes 7 places, 1 es reserva per al torn de persones amb discapacitat.


 • Documentation / Information

  La sol·licitud s'ha de realitzar mitjançant el canal electrònic d'atenció al ciutadà. No s'ha d'omplir, en cap cas, la sol·licitud en paper, només és vàlida l'emesa telemàticament a través del canal electrònic. El no-ompliment de la sol·licitud de conformitat amb el que s'ha indicat anteriorment serà motiu d'exclusió no esmenable.

  S'hi ha d'indicar obligatòriament en la sol·licitud el número de telèfon mòbil i/o correu electrònic. Si la convocatòria inclou zones, en omplir la sol·licitud s'habilitaran perquè es marquen les caselles de les zones on es desitja prestar serveis.
  Si en la sol·licitud no apareixen aquestes caselles, és que la llista d'espera no preveu zones.


 • Place of submission

  En qualsevol registre dels establits en l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=313&IDTIPO=140&RASTRO=c36$m


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.