Detail

EL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, EN SU DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DISPONE QUE SE SUSPENDEN TÉRMINOS Y SE INTERRUMPEN PLAZOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO. EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS SE REANUDARÁ EN EL MOMENTO EN QUE PIERDA VIGENCIA EL PRESENTE REAL DECRETO O, EN SU CASO, LAS PRÓRROGAS DEL MISMO.

EN MATERIA TRIBUTARIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCEDIMENTALES SE RIGE POR EL REAL DECRETO LEY 8/20 (BOE Nº 73 DE 18/3/2020). EL PLAZO PARA PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONES DE TRIBUTOS GESTIONADOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA (ATV) SE RIGE POR EL DECRETO LEY 1/2020 (DOGV Nº 8774 DE 30/3/2020) Y SU CORRECIÓN DE ERRORES (DOGV Nº 8878 BIS DE 1/4/20220).

Agente de Policía Local. (Proceso de consolidación de empleo temporal)


 • Description

  Agent de Policia Local. (Procés de consolidació d'ocupació temporal)


 • Organization

  Bolbaite
  Plaza Iglesia, 3
  Tel:962223080
  Fax:962223063


 • Current Stage

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Ordinary fees

  120,00 €


  Fee description

  La taxa s'ha de pagar mitjançant un ingrés en el compte bancari ES40 3058 2218 9627 3270 0044.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentation / Information

  Les sol·licituds (annex I) per a sol·licitar prendre part en les corresponents proves d'accés, en les quals els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en les bases generals per a la plaça a què s'opte, s'han de dirigir al Sr. Alcalde President d'aquest Ajuntament.

  Per a ser admesos i, si és el cas, participar en les proves selectives corresponents, els aspirants han de presentar una declaració responsable en la qual manifesten que compleixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d'acreditar posteriorment, en cas que siguen seleccionats.

  Els interessats han d'aportar el justificant de l'ingrés, juntament amb la documentació, de manera electrònica i han d'assenyalar en l'ingrés el nom complet i el NIF de l'aspirant.


 • Place of submission

  Les sol·licituds s'han de presentar ajustades al model normalitzat que s'indique en la convocatòria, per mitjans telemàtics.


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.bolbaite.es/


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.