Detail

EL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19, EN SU DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DISPONE QUE SE SUSPENDEN TÉRMINOS Y SE INTERRUMPEN PLAZOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO. 

EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS SE REANUDARÁ EN EL MOMENTO EN QUE PIERDA VIGENCIA EL PRESENTE REAL DECRETO O, EN SU CASO, LAS PRÓRROGAS DEL MISMO.

NO SERÁ DE APLICACIÓN LA SUSPENSIÓN TÉRMINOS NI LA INTERRUPCIÓN DE PLAZOS DE AQUELLOS PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SE ESTABLEZCA SU CONTINUIDAD POR MOTIVOS DE INTERÉS GENERAL (REAL DECRETO 465/2020 DE 17 DE MARZO)

EN MATERIA TRIBUTARIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCEDIMENTALES SE RIGE POR EL REAL DECRETO LEY 8/20 (BOE Nº 73 DE 18/3/2020). EL PLAZO PARA PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONES DE TRIBUTOS GESTIONADOS POR LA AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA (ATV) SE RIGE POR EL DECRETO LEY 1/2020 (DOGV Nº 8774 DE 30/3/2020) Y SU CORRECIÓN DE ERRORES (DOGV Nº 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Agente de Policía Local. (Proceso de Consolidación de Empleo Temporal).


 • Description

  Agent de Policia Local. (Procés de consolidació d'ocupació temporal)


 • Organization

  Monòver/Monóvar
  Plaça de la Sala, 1
  Tel:966960311
  Fax:965470955


 • Current Stage

  Convocatòria : (Correcció d'errors [nou termini])

 • Date

  TANCAT


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Concurs oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  a) Tindre nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  d) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Ordinary fees

  180,00 €


  Fee description

  L'ingrés de la taxa s'ha d'efectuar mitjançant una transferència bancària al compte BANC SABADELL NÚM. DE COMPTE ES26 0081 1023 5100 0102 6409).


 • Fee exemption

  EXEMPCIONS/BONIFICACIONS
  1. Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de la taxa els subjectes passius que tinguen la condició de membre de família nombrosa en la data en què finalitze el termini per a formular la sol·licitud de participació en el procés selectiu. Els percentatges de bonificació seran els següents, conforme a les categories de família nombrosa establides per la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses i el seu Reglament aprovat pel RD 1621/2005:
  - Categoria general: 50 % de bonificació en la quota íntegra.
  - Categoria especial: 100 % de bonificació en la quota íntegra.
  Les persones beneficiàries han d'adjuntar a la instància de sol·licitud de participació en les corresponents proves, la fotocòpia del títol de família nombrosa, degudament compulsada.

  2. Tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota íntegra de la taxa els subjectes passius següents:
  - Les persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %, els quals han d'adjuntar a la sol·licitud el certificat acreditatiu d'aquesta condició.
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria. Seran requisits per al gaudi de la bonificació que, en el termini indicat, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals. La certificació relativa a la condició de demandant d'ocupació se sol·licitarà en l'oficina dels serveis públics d'ocupació, document que haurà d'acompanyar-se a la sol·licitud.
  - Les persones que manquen de rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional. Quant a l'acreditació de les rendes es realitzarà mitjançant l'aportació en còpia de la declaració anual de l'IRPF d'aquella part corresponent a ingressos del contribuent de l'any anterior de què es tracte, o certificat acreditatiu de no haver presentat declaració de l'IRPF, document que haurà d'acompanyar-se a la sol·licitud.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentation / Information

  Les instàncies de sol·licitud de participació en aquest procés selectiu han d'estar degudament omplides. Els aspirants han de manifestar que compleixen totes les condicions i els requisits exigits en la base tercera, referits al dia en què concloga el termini de presentació d'instàncies i s'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament.

  A la instància s'ha d'acompanyar la fotocòpia del DNI del sol·licitant i el justificant de l'abonament dels drets d'examen.


 • Place of submission

  En el registre electrònic general d'aquest o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Other presentation ways

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Useful links


  Information in organism web

  http://www.monovar.es/convocatoria-plaza-policia-local/


 • Follow-up

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.