Detail

Agente de la Policía Local


 • Description

  Agent de la Policia Local


 • Organization

  Buñol
  C/ Cid, 20
  Tel:962500151
  Fax:962503083


 • Current Stage

  Convocatòria : (Bases)

 • Date

  PENDENT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


 • Selective process

  OPOSICIÓ


 • Type of proof

  Oposició


 • Group

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Degree

  Batxiller o tècnic/a


 • General requests

  TORN LLIURE
  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre una alçada mínima d'1,65 metres per als homes i 1,58 per a les dones, segons el que preveu la disposició transitòria tercera del Decret 153/2019, de 12 de juliol, del Consell.
  c) No trobar-se inhabilitada per a l'acompliment de funcions públiques per sentència ferma ni estar separada del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  d) No tindre antecedents penals.
  e) Estar en possessió del títol de Batxiller o de la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, o tindre complides les condicions per a obtindre'l, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  f) Tindre com a mínim díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  g) Comprometre's, per mitjà de declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  h) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  i) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.


 • Ordinary fees

  17,77 €


  Fee description

  El pagament dels drets d'examen s'ha d'efectuar en la Tresoreria de l'Ajuntament, de conformitat amb l'ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació de serveis.
  Els drets d'examen no es podran retornar, excepte en cas de no ser admés a l'examen per falta dels requisits exigits per a participar-hi.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Description of places

  - Torn lliure per oposició: 2 places.
  - Torn de mobilitat per concurs: 2 places.

  Les places estan incloses en les ofertes d'ocupació pública dels anys 2018 i 2019, publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 250, de data 31 de desembre de 2018, i 224, de 21 de novembre de 2019.
  El nombre de places convocades en torn lliure i de mobilitat es podrà augmentar amb les vacants que es produïsquen fins que concloga el procés selectiu, amb la prèvia inclusió d'aquestes en la corresponent oferta d'ocupació pública.

  Prèviament a la realització del procediment de torn lliure, es resoldrà el torn de mobilitat. Si les places oferides pel torn de mobilitat no es cobreixen per aquest torn, s'incrementaran les que hagen de ser proveïdes pel torn lliure.

  En aquesta convocatòria s'estableix una reserva del 30 per 100 del total de les places convocades per a la seua cobertura per dones.


 • Documentation / Information

  Les instàncies s'han de dirigir a la Sra. Regidora Delegada de Govern i Interior, Recursos Humans i Turisme de l'Ajuntament.
  S'ha d'utilitzar la instància model que es publique en la pàgina web de l'Ajuntament.

  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  a) Còpia simple del DNI.
  b) Carta de pagament acreditativa d'haver abonat els drets d'examen, o resguard postal o telegràfic de l'abonament.


 • Place of submission

  En el Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Useful links

  Information in organism web

  https://www.buñol.es/tablon-anuncios


 • Follow-up
  • Phase: Convocatoria

  • New Stage: (Bases)

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

The requested information it can not be shown.