Técnico/a Especialista Anatomía Patológica (Concurso Méritos Ley 20/2021)

Conselleria de Sanidad

Current stage: Lista provisional. Plazo de alegaciones
Code SIA: 3024504
|
Code GVA: 87893
Download information
Closed term

From 12-04-2024

hasta 25-04-2024

  • Basic information
  • Current stage
  • List of stages
  • Help
  • Frequent questions
  • Links of interest
  • Share on social networks

Basic information

Announcement
Stabilization process
Proof
Merit assessment
Group
C1
Title
Bachelor´s degree or Vocational Training Technician or equivalent
Specific degree
Título de técnico superior en Anatomía Patológica y Citología o título de formación profesional de grado superior rama sanitaria, especialidad en Anatomía Patológica.
Link to organism
Places
Total number of places 34
Requirements
1. Nacionalidad: tener la nacionalidad española o de cualquier otro estado miembro de la Unión Europea, así como de aquellos estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores y...
Know more
Rates
Maximum rate amount: 25

Way to pay:

Els imports de les taxes de participació són els que s'indiquen en l'annex d'aquesta convocatòria.

Waiver / Fee Reduction:

Exempcions i bonificacions: a) Exempcions: estarà exempt del pagament de la taxa, d'acord amb el que estableix la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de taxes de la Generalitat: - El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 %. - El...
Know more

Current stage: Lista provisional. Plazo de alegaciones

Phase

Concurso

Term
From 12-04-2024 a 25-04-2024
Se concede un plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución para formular alegaciones relativas a la puntuación obtenida.
Publication
Web of 11-04-2024
Complementary information
ACORD de 5 d’abril de 2024 del tribunal del subgrup C1 de personal estatutari sanitari, pel desenvolupament i execució del procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir les places estatutàries previstes als Annexos I i II del Decret 71/2022, de 27 de maig, del...
Know more

List of stages

Current stage: Lista provisional. Plazo de alegaciones

Publication date: 11-04-2024

Closed term

Nombramiento de tribunal

Publication date: 07-11-2023

Lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas

Publication date: 25-10-2023

Lista provisional admitidos/excluidos. Plazo de alegaciones

Publication date: 25-04-2023

Closed term

Bases y apertura de plazo

Publication date: 23-12-2022

Closed term

Aportación de méritos

Publication date: 23-12-2022

Closed term

Back to the list of stages

Lista provisional. Plazo de alegaciones