Monitores para la escuela de verano 2013.


 • Descripción

  Monitores para la escuela de verano 2013.


 • Organismo

  Nules
  Plaza Mayor, s/n
  Tel:964670001
  Fax:964674931


 • Etapa Actual

  Convocatoria : (Bases y apertura de plazo)

 • Plazo

  CERRADO


 • Proceso selectivo

  CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL


 • Tipo de prueba

  Concurso-oposición


 • Grupo

  D - Graduado Escolar, FP I o equivalente


 • Requisitos generales

  Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

  TÍTOL IV. ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA RELACIÓ DE SERVICI
  CAPÍTOL I. ACCÉS A L'OCUPACIÓ PÚBLICA I ADQUISICIÓ DE LA RELACIÓ DE SERVICI

  Article 2. Àmbit d'aplicació
  1. Este estatut s'aplica al personal funcionari i, en el que siga procedent, al personal laboral al servici de les administracions públiques següents:
  a. L'Administració General de l'Estat.
  b. Les administracions de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla.
  c. Les administracions de les entitats locals.
  d. Els organismes públics, les agències i la resta d'entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents de qualsevol de les administracions públiques.
  e. Les universitats públiques.


  Article 56. Requisits generals
  1. Per a poder participar en els processos selectius serà necessari reunir els requisits següents:
  a.Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjuí del que disposa l'article següent.
  b.Posseir la capacitat funcional per a acomplir les tasques.
  c.Tindre complits setze anys i no passar, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es pot establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d.No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servici de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercien en el cas del personal laboral, del qual haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a una sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupació pública.
  e. Posseir la titulació exigida.
  2. Les administracions públiques, en l'àmbit de les seues competències, han de preveure la selecció d'empleats públics degudament capacitats per a cobrir els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguen dos llengües oficials.
  3. Podrà exigir-se el compliment d'altres requisits específics que tinguen relació objectiva i proporcionada amb les funcions assumides i les tasques a exercir. En tot cas, s'han d'establir de manera abstracta i general.


  Article 57. Accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats
  1. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea podran accedir, com a personal funcionari, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, amb excepció de les que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques.
  A este efecte, els òrgans de govern de les administracions públiques han de determinar les agrupacions de funcionaris previstes en l'article 76 a les quals no poden accedir els nacionals d'altres estats.
  2. Les previsions de l'apartat anterior són aplicables, siga quina siga la nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'esta edat dependents.
  3. L'accés a l'ocupació pública com a personal funcionari s'estén igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacions firmats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en què siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 d'este article.
  4. Els estrangers als quals es referixen els apartats anteriors, així com els estrangers amb residència legal a Espanya, podran accedir a les administracions públiques com a personal laboral en igualtat de condicions que els espanyols.
  5. Només per una llei de les Corts Generals o de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes es pot eximir del requisit de la nacionalitat per raons d'interés general per a accedir a la condició de personal funcionari.

  DISPOSICIÓ FINAL SEGONA
  Les previsions d'esta llei són aplicables a totes les comunitats autònomes i hauran de respectar en tot cas les posicions singulars en matèria de sistema institucional i les competències exclusives i compartides en matèria de funció pública i d'autoorganització que els atribuïxen els respectius estatuts d'autonomia, en el marc de la Constitució.


 • Plazas

  Descripción de las plazas

  Número de puestos: el número de puestos a cubrir dependerá del número de alumnos/as inscritos/as, estando previsto un
  número inicial de 12 monitores y un máximo de 15 monitores.
  - Duración: 1 al 31 de julio de 2013.
  - Jornada: 20 horas semanales.


 • Lugar de presentación

  Registro General de Entrada de Documentación del Ayuntamiento de Nules.


 • Otras formas de presentación

  - En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que forman la Administración Local si, en este último caso, se hubiera suscrito el oportuno convenio, así como en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. - También en cualquier oficina de Correos. En este caso se deberá presentar en sobre abierto para que se pueda estampar el sello y la fecha en el impreso de solicitud y en la copia.


 • Enlaces de interés


  Información en web organismo

  http://www.nules.es/es/content/selecci%C3%B3n-personal>


 • Seguimiento

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.
La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas.

La información solicitada no puede ser mostrada