Logo Generalitat


El Consell aprova un conveni de col·laboració entre la Generalitat i el Banc de Sabadell per a la cessió d'habitatges a la província d'Alacant

- Els habitatges cedits per tres anys es destinaran a les persones afectades pel temporal DANA a la comarca del Baix Segura
- El nombre d'habitatges serà un màxim de 22

(15/11/2019) - Els habitatges cedits per tres anys es destinaran a les persones afectades pel temporal DANA a la comarca del Baix Segura
- El nombre d'habitatges serà un màxim de 22El Consell ha aprovat la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Generalitat i el Banc de Sabadell per a la cessió, en usdefruit, d'habitatges destinats a les persones que han perdut les seues cases o s'han vist seriosament danyades com a conseqüència del temporal ocorregut pel fenomen DANA (depressió aïllada en nivells alts).

L'objectiu és que aquestes persones puguen disposar d'un habitatge adequat, mentre reparen els seus, els rehabiliten o accedeixen a altres nous.

El nombre d'habitatges que se cedeixen serà d'un màxim de 22. La consecució del conveni s'articularà a través de l'Entitat Valenciana de l'Habitatge i Sòl (Evha) o en col·laboració amb els ajuntaments on estiguen els habitatges.

Els habitatges proposats per a la cessió han d'estar localitzats en algun dels municipis afectats per la DANA a la comarca del Baix Segura, a la província d'Alacant, perquè constituïsquen la residència temporal de les persones o unitats de convivència les cases respectives de les quals s'han vist seriosament danyades pel temporal que va assolar la Comunitat Valenciana.

Per a accedir als habitatges objecte del present conveni, s'estableixen els criteris mínims següents:

Tindre el veïnatge administratiu en un municipi del Baix Segura en la data en què es va produir la DANA; que l'immoble afectat per la DANA constituïsca l'habitatge habitual de la unitat familiar; no tindre cap membre de la unitat de convivència la titularitat o un altre dret real que els permeta disposar del ple ús o gaudi sobre algun altre habitatge; la unitat de convivència no podrà tindre uns ingressos ponderats superiors a 2,5 vegades l'IPREM ponderat.

Els ajuntaments on radique el veïnatge administratiu de la unitat familiar emetran un informe sobre la inhabitabilitat de l'habitatge i sobre la situació de necessitat d'una atenció social especial.

En els pressupostos de la Generalitat corresponents a l'exercici 2019 i dins del programa 431.10 'Arquitectura, habitatge i projectes urbans', amb càrrec al capítol 2, hi ha consignació pressupostària per a donar cobertura a les actuacions derivades del present conveni estimades en 158.904 €, d'acord amb la memòria econòmica, i que es desglossen de la manera següent:

Anualitat 2019: 77.452 €
Anualitat 2020: 77.452 €
Anualitat 2021: 4.000 €

Els contractes de cessió en virtut del conveni tindran una durada de tres anys.


Pàgina web: http://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat