Nota de premsa

El Consell facilita a l'Associació Professional d'Experts Tècnics Immobiliaris la presentació i la tramitació telemàtica de documents tributaris
10/06/2022

- Aquest acord permet la simplificació i la racionalització de la gestió dels tributs per a alleujar la pressió fiscal indirecta que se'n derive
- S'agilitzaran tràmits de l'impost de transmissions de compravenda de vehicles usats i d'adquisició de béns per successió


El Consell ha aprovat un conveni de col·laboració amb l'Associació Professional d'Experts Tècnics Immobiliaris per a facilitar la presentació i la tramitació telemàtica de documents amb transcendència tributària davant de l'Agència Tributària Valenciana (ATV).

D'aquesta manera es facilitarà, gràcies a la mediació tècnica d'ISTEC (societat mercantil per a la prestació de serveis de comunicacions de la Generalitat), el compliment de les obligacions tributàries de la ciutadania, ja que els i les professionals que habitualment presten serveis de gestió en matèria tributària disposaran de mecanismes de comunicació i representació àgils, senzills, pràctics i eficaços.

El conveni permetrà agilitzar aquells tràmits relacionats amb l'autoliquidació de compravenda de vehicles usats i de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. També es facilitaran els tràmits relacionats amb l'autoliquidació de l'adquisició de béns per successió, en el marc de l'Impost sobre Successions i Donacions.

Aquesta col·laboració evitarà en gran manera desplaçaments de la ciutadania a les oficines públiques, ja que, en el seu lloc, es realitzaran intercanvis de dades entre sistemes d'informació que, a més, compliran tots els requisits establits i comptaran amb totes les garanties jurídiques i tècniques.

Així, un dels principals objectius és la simplificació i la racionalització de la gestió dels tributs, així com aquells que facen més senzill el compliment de les obligacions formals de les persones contribuents, amb la voluntat d'alleujar la pressió fiscal indirecta que se'n derive.

Funcionament

Les persones col·legiades subscrites a aquest conveni hauran de presentar i ingressar les autoliquidacions tributàries generades mitjançant el Sistema d'Ajuda a la Recepció d'Autoliquidacions (SAR@), i hauran d'omplir les declaracions i les autoliquidacions de manera correcta, així com aportar tota la documentació annexa que siga necessària.

Així mateix, s'articularan els mecanismes necessaris per a la presentació i l'ingrés de declaracions i autoliquidacions en forma agregada o per lots, i s'articularan mecanismes específics de custòdia i remissió de la documentació.

Per al Consell és de summa importància que la col·laboració social amb els col·lectius de grans presentadors davant de l'Agència Tributària Valenciana es desenvolupe a través de vies permanents i estables i amb unes pautes normalitzades i sistematitzades.

Aquesta associació professional, mitjançant la tasca d'interlocució que du a terme entre l'Administració i les persones associades, i el seu suport tècnic, organitzatiu i material, contribueix a l'eficaç posada en funcionament d'actuacions específiques, com les que es recullen en aquest conveni, que redunden en benefici de la ciutadania.

Compartir El Consell facilita a l"Associació Professional d"Experts Tèc... Compartir El Consell facilita a l"Associació Professional d"Experts Tèc... Compartir El Consell facilita a l"Associació Professional d"Experts Tèc... Compartir El Consell facilita a l"Associació Professional d"Experts Tèc... Compartir