Nota de premsa

Igualtat amplia el dret de la targeta d'estacionament per mobilitat reduïda a persones amb ceguesa, discapacitat visual greu o sordceguesa
21/06/2016
Igualtat amplia el dret de la targeta d"estacionament per mobilitat red...

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha ampliat el dret a obtindre la targeta d'estacionament per mobilitat reduïda a persones amb ceguesa, discapacitat visual greu o sordceguesa, segons es desprén del decret publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, pel qual es regula la concessió de la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

El decret estableix les condicions per a la concessió de la targeta d'estacionament d'acord amb la norma bàsica estatal, Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre, incorporant importants novetats respecte a l'anterior normativa autonòmica, com la citada d'obtindre la targeta a les persones amb ceguesa, discapacitat visual greu o sordceguesa.

Així mateix, la normativa estén el dret a obtindre la targeta a les persones físiques o jurídiques titulars de vehicles destinats al transport col·lectiu de persones amb diversitat funcional que presten serveis socials de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència.

Una altra de les novetats que presenta el decret és la possibilitat de concedir aquesta targeta, per raons humanitàries, amb caràcter excepcional i provisional a persones que presenten mobilitat reduïda, encara que aquesta no haja sigut dictaminada oficialment, si pateixen una patologia de gravetat.

La concessió de la targeta correspon a l'ajuntament de residència dels sol·licitants, seguint el procediment regulat en el decret. La validesa de la targeta dependrà de dos factors, l'edat de la persona titular i característiques del dictamen sobre la mobilitat, si és permanent o temporal i, en aquest cas, la validesa s'especificarà en la mateixa targeta.

Per a majors de 18 anys el termini de validesa s'ha fixat en 10 anys, sempre que el dictamen determine l'existència d'una mobilitat reduïda o ceguesa, deficiència visual greu o sordceguesa amb caràcter permanent.

En el cas que la persona titular tinga una edat inferior als 18 anys, el termini de validesa serà com a màxim de cinc anys, llevat que en la durada de la mobilitat reduïda establida en el dictamen assenyale un termini inferior i aleshores s'ajustarà a aquest.

Respecte a les targetes amb caràcter excepcional i provisional, per raons humanitàries, la seua validesa serà d'un màxim d'un any, i es podran prorrogar sempre que les condicions ho requerisquen.

En el seu articulat, la nova normativa preveu també la creació del registre autonòmic de targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat. Es tracta d'una mesura de control per a evitar duplicitats de concessió de targetes per part dels ajuntaments.

Aquest decret ha sigut consensuat amb les organitzacions més representatives de les persones amb diversitat funcional, els ajuntaments de major població i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Respecte als aspectes i característiques del model de targeta se segueix el model comunitari de la Unió Europea, però s'incorpora el títol de "targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda" imprés en totes les llengües oficials d'Espanya, de la Unió Europea i en sistema Braille.

Places reservades

Tots els municipis de la Comunitat Valenciana han de disposar d'un mínim d'una plaça d'aparcament reservada i dissenyada per al seu ús per persones titulars de la targeta d'estacionament, per cada quaranta places o fracció de places d'aparcament en el seu nucli urbà. I a més, la mateixa proporció en els principals centres d'activitat.

Els municipis han d'habilitar els estacionaments i espais exclusius per a vehicles que transporten a persones amb diversitat funcional amb mobilitat reduïda, de manera que estiguen ubicats en nombre i condicions adequades en tot el nucli urbà i, en especial, en àrees educatives, esportives, culturals, d'oci, d'atenció a la salut, centres oficials, centres comercials, etc.

Condicions d'ús

Entre les condicions generals de l'ús de la targeta d'estacionament, cal destacar que és única, personal i intransferible i només podrà ser utilitzada quan el seu titular siga transportat en el vehicle o siga conduït pel mateix titular.

A més, la targeta només pot utilitzar-se en format original i no té validesa qualsevol tipus de fotocòpia o reproducció. Haurà de col·locar-se en el parabrisa davanter de manera que el seu anvers siga llegible des de l'exterior del vehicle.

En el cas de targetes de persones físiques o jurídiques titulars de vehicles destinats al transport col·lectiu de persones amb diversitat funcional que presten serveis socials de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a la dependència, estarà vinculada a un número de matrícula del vehicle destinat al transport col·lectiu i serà efectiu només quan transporte de forma efectiva a les esmentades persones.

Les actuals targetes d'estacionament emeses pels ajuntaments continuen vigents, conforme el termini de validesa establit en la corresponent autorització municipal.

Compartir Igualtat amplia el dret de la targeta d"estacionament per mob... Compartir Igualtat amplia el dret de la targeta d"estacionament per mob... Compartir Igualtat amplia el dret de la targeta d"estacionament per mob... Compartir Igualtat amplia el dret de la targeta d"estacionament per mob... Compartir