Nota de premsa

El Consell aprova un conveni de col·laboració entre la Generalitat i el Banc de Sabadell per a la cessió d'habitatges a la província d'Alacant
15/11/2019

- Els habitatges cedits per tres anys es destinaran a les persones afectades pel temporal DANA a la comarca del Baix Segura
- El nombre d'habitatges serà un màxim de 22El Consell ha aprovat la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Generalitat i el Banc de Sabadell per a la cessió, en usdefruit, d'habitatges destinats a les persones que han perdut les seues cases o s'han vist seriosament danyades com a conseqüència del temporal ocorregut pel fenomen DANA (depressió aïllada en nivells alts).

L'objectiu és que aquestes persones puguen disposar d'un habitatge adequat, mentre reparen els seus, els rehabiliten o accedeixen a altres nous.

El nombre d'habitatges que se cedeixen serà d'un màxim de 22. La consecució del conveni s'articularà a través de l'Entitat Valenciana de l'Habitatge i Sòl (Evha) o en col·laboració amb els ajuntaments on estiguen els habitatges.

Els habitatges proposats per a la cessió han d'estar localitzats en algun dels municipis afectats per la DANA a la comarca del Baix Segura, a la província d'Alacant, perquè constituïsquen la residència temporal de les persones o unitats de convivència les cases respectives de les quals s'han vist seriosament danyades pel temporal que va assolar la Comunitat Valenciana.

Per a accedir als habitatges objecte del present conveni, s'estableixen els criteris mínims següents:

Tindre el veïnatge administratiu en un municipi del Baix Segura en la data en què es va produir la DANA; que l'immoble afectat per la DANA constituïsca l'habitatge habitual de la unitat familiar; no tindre cap membre de la unitat de convivència la titularitat o un altre dret real que els permeta disposar del ple ús o gaudi sobre algun altre habitatge; la unitat de convivència no podrà tindre uns ingressos ponderats superiors a 2,5 vegades l'IPREM ponderat.

Els ajuntaments on radique el veïnatge administratiu de la unitat familiar emetran un informe sobre la inhabitabilitat de l'habitatge i sobre la situació de necessitat d'una atenció social especial.

En els pressupostos de la Generalitat corresponents a l'exercici 2019 i dins del programa 431.10 'Arquitectura, habitatge i projectes urbans', amb càrrec al capítol 2, hi ha consignació pressupostària per a donar cobertura a les actuacions derivades del present conveni estimades en 158.904 €, d'acord amb la memòria econòmica, i que es desglossen de la manera següent:

Anualitat 2019: 77.452 €
Anualitat 2020: 77.452 €
Anualitat 2021: 4.000 €

Els contractes de cessió en virtut del conveni tindran una durada de tres anys.

Compartir El Consell aprova un conveni de col·laboració entre la Genera... Compartir El Consell aprova un conveni de col·laboració entre la Genera... Compartir El Consell aprova un conveni de col·laboració entre la Genera... Compartir El Consell aprova un conveni de col·laboració entre la Genera... Compartir