Nota de premsa

El Consell encomana al Ministeri de l'Interior la seguretat dels edificis de l'Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana
29/11/2019

- La Generalitat aportarà 3,4 M€ per a atendre el pagament del servei de vigilància als edificis i instal·lacions judicials de la Comunitat


El Ple del Consell ha autoritzat l'encàrrec de gestió al Ministeri de l'Interior per a establir i regular la participació del personal del Cos de la Guàrdia Civil en les missions de vigilància i protecció d'edificis i instal·lacions que allotgen els òrgans judicials a la Comunitat Valenciana.

En 2014 va ser subscrit un conveni de col·laboració i coordinació entre el Ministeri de l'Interior i la Generalitat Valenciana en matèria de seguretat dels edificis judicials autonòmics. Des de la subscripció del conveni esmentat s'han signat les corresponents addendes per als anys 2016, 2017 i 2018, necessàries per a donar continuïtat a la tasca desenvolupada de vigilància i protecció.

No obstant això, por raons d'eficàcia, la Generalitat considera convenient conferir al Ministeri de l'Interior, a través de la Direcció General de la Guàrdia Civil, un encàrrec de gestió de l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Aquest article estableix que "la realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic es pot encarregar a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa Administració o d'una altra, sempre que entre les seues competències estiguen aquestes activitats, per raons d'eficàcia o quan no es posseïsquen els mitjans tècnics idonis per a exercir-les".

En conseqüència, l'objecte d'aquest conveni d'encàrrec de gestió és fixar un nou marc de col·laboració entre el Ministeri de l'Interior i la Generalitat Valenciana per a aprofitar l'experiència dels efectius de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en la vigilància i protecció de les instal·lacions i edificis judicials de l'Administració de Justícia a la Comunitat Valenciana.

La Generalitat, per a coadjuvar al desenvolupament de les activitats previstes en el conveni esmentat d'encàrrec, aportarà la quantitat de 3.482.274,97 euros per a atendre el pagament del servei de vigilància als edificis i instal·lacions judicials de la Comunitat per a l'exercici 2019.

Compartir El Consell encomana al Ministeri de l"Interior la seguretat dels edificis de l"Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana Compartir El Consell encomana al Ministeri de l"Interior la seguretat dels edificis de l"Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana Compartir El Consell encomana al Ministeri de l"Interior la seguretat dels edificis de l"Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana Compartir El Consell encomana al Ministeri de l"Interior la seguretat dels edificis de l"Administració de Justícia de la Comunitat Valenciana Compartir