Nota de premsa

La Generalitat publica el decret de creació de l'Observatori Fiscal que permet la participació de la societat civil en l'Agència Tributària
14/01/2020

- L'anunci es produeix dues setmanes després de l'aprovació de la Llei d'acompanyament, que en fixava un termini d'un any per a la creació
- "Era important que els ciutadans i les associacions tingueren veu com més prompte millor en la gestió tributària de la Generalitat", ha destacat Vicent SolerEl Consell ha tret aquest dimarts a informació pública el decret de creació de l'Observatori Fiscal de la Comunitat Valenciana, un organisme que comptarà amb la participació de representants d'organitzacions socials, empresarials, universitats, associacions de consumidors i, fins i tot, particulars, i que s'encarregarà d'avaluar els efectes de les mesures tributàries adoptades pel Consell i de formular propostes que prioritzen el desenvolupament humà sostenible en un marc de sostenibilitat fiscal i mediambiental.

El 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' anuncia l'exposició pública d'aquest decret que donarà el tret d'eixida per a la posada en marxa de l'Observatori.

El decret veu la llum unes setmanes després de l'aprovació de la Llei 9/2019 de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, publicada en el DOGV el 30 de desembre de 2019, que establia en la disposició addicional XX un termini màxim d'un any per a la creació d'aquest.

"Per al Consell constituïa una prioritat la posada en marxa de l'Observatori. No hem volgut deixar més temps per a fer un gir a la concepció de l'administració tributària valenciana i fer-la més humana i sostenible. En aquesta línia, l'Observatori monitorarà i avaluarà la gestió i la transparència i emetrà recomanacions públiques", ha explicat el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler.

Una iniciativa pionera

La creació d'aquest observatori és una iniciativa pionera, que es posa en marxa per primera vegada en una comunitat autònoma. L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) compta, per la seua banda, amb un fòrum d'associacions i col·legis professionals tributaris, però la participació en aquest és més limitada, ja que únicament en poden formar part col·laboradors tributaris.

Per la seua banda, l'Observatori de l'Agència Tributària Valenciana està obert a tota la societat civil i en poden formar part tant entitats, com universitats, notaris, associacions de consumidors o particulars.

"Amb la creació d'aquest organisme, el Consell compleix també amb un dels objectius que es va marcar en el Seminari d'Estiu de Montanejos, que tingué lloc el juliol de l'any passat", ha apuntat Vicent Soler.

Funcions

L'Observatori Fiscal s'encarregarà de formular recomanacions i propostes que tendisquen a millorar els indicadors i els sistemes d'informació relacionats amb el sistema tributari valencià. En aquest sentit, constituirà un fòrum d'intercanvi i comunicació entre organismes públics i socials.

També tindrà funcions com ara proposar el desenvolupament d'estudis i informes tècnics de diagnòstic de la situació de l'administració tributària a la Comunitat Valenciana i elaborar publicacions de divulgació del coneixement i de la normativa en matèria tributària.

Entre els objectius que té figura millorar l'accés de la ciutadania no experta al coneixement fiscal i a la regulació normativa en matèria tributària, per a fomentar-ne la participació.

Així mateix, avaluarà els efectes de les mesures legislatives introduïdes en l'àmbit d'aplicació del sistema tributari valencià, per a permetre un control de l'aplicació d'aquestes a fi de proposar correccions o millores, i facilitarà el disseny, el seguiment i l'avaluació de les polítiques i les intervencions amb un impacte en el sistema tributari valencià.

Composició

L'Observatori es compondrà de la Presidència, la Vicepresidència, el Ple, la Direcció Tècnica i la Secretaria.

Entre els vocals figuraran, a més de representants de l'Administració, dues persones per cada una de les universitats de la Comunitat Valenciana: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant, Universitat Miguel Hernández d'Elx i Universitat Jaume I de Castelló.

Així mateix, també figurarà una persona per cada una de les associacions i col·legis professionals de l'àmbit tributari, les organitzacions socials i les empresarials representatives de col·lectius i agents de l'àmbit tributari, que estatutàriament tinguen reconegut un paper actiu en aquest àmbit, i que manifesten interés a col·laborar en les tasques que s'establisquen.

La composició del Ple s'ajustarà als principis de presència equilibrada entre homes i dones, que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, i la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

La duració del mandat de les vocalies serà de tres anys, renovable per un període de la mateixa duració.

Es reunirà almenys una vegada al semestre

L'Observatori Fiscal es reunirà amb caràcter ordinari una vegada cada semestre, i amb caràcter extraordinari quan la naturalesa dels assumptes que s'hagen de tractar així ho exigisca, a iniciativa pròpia del president o a sol·licitud, almenys, de la meitat dels membres d'aquest, que, en tot cas, hauran de proposar la inclusió de temes en l'ordre del dia.

El Ple estarà integrat per tots els seus membres, sota la direcció del president i assistit per la Secretaria. Excepcionalment, a instància de qualsevol dels membres de l'Observatori Fiscal, i prèvia convocatòria de la Secretaria, podran assistir a les reunions del Ple, amb veu però sense vot, altres persones la presència de les quals es considere convenient per la seua competència o el coneixement especial dels assumptes que s'hagen de tractar.

El Ple de l'Observatori Fiscal podrà acordar la creació de comissions de treball per a temes específics relacionats amb les funcions d'aquest.

L'acord del Ple n'establirà la composició, que podrà integrar persones no pertanyents al Ple o alienes a l'Administració pública, les seues funcions i el seu règim de funcionament, a més del termini en què hauran de complir amb l'encàrrec que se'ls haja encomanat.

Compartir La Generalitat publica el decret de creació de l"Observatori Fiscal que permet la participació de la societat civil en l"Agència Tributària Compartir La Generalitat publica el decret de creació de l"Observatori Fiscal que permet la participació de la societat civil en l"Agència Tributària Compartir La Generalitat publica el decret de creació de l"Observatori Fiscal que permet la participació de la societat civil en l"Agència Tributària Compartir La Generalitat publica el decret de creació de l"Observatori Fiscal que permet la participació de la societat civil en l"Agència Tributària Compartir