Nota de premsa

La Generalitat aprovarà aquest divendres el decret que regula les ECUV amb la finalitat d'agilitar les llicències urbanístiques
11/05/2020

- L'objectiu és alleujar la situació i agilitar la tramitació de llicències d'obra, per a facilitar així les inversions que impulsen el creixement econòmic i l'ocupació de la ciutat de València
- Per al conseller de Política Territorial, es tracta d'una "eina fonamental per a revitalitzar el sector"El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha anunciat que el Consell aprovarà en el ple d'aquest divendres, 15 de maig, el decret que regula les entitats col·laboradores de l'Administració municipal en la verificació de les actuacions urbanístiques, conegudes com a ECUV.

Segons ha explicat el conseller, les ECUV "permetran a molts ajuntaments de tota la Comunitat, i especialment a ajuntaments grans com el de València, agilitar tots els tràmits administratius per a aprovar les llicències urbanístiques".

Arcadi España ha destacat que l'objectiu "és alleujar la situació i agilitar la tramitació de llicències d'obra, per a facilitar així les inversions que impulsen el creixement econòmic i l'ocupació de la ciutat de València".

Es tracta, ha indicat Arcadi España, d'una "eina fonamental per a revitalitzar el sector i contribuir al fet que no ocórrega com en l'actualitat, que moltes vegades costa més la tramitació d'una llicència que la construcció mateix".

Les funcions d'aquestes entitats seran verificar que les actuacions urbanístiques s'ajusten a la normativa tècnica d'edificació i, si prèviament s'obté cèdula de garantia urbanística, que s'ajusten a la legalitat urbanística i al planejament.

D'aquesta manera, ha assenyalat el conseller, s'allibera els serveis tècnics municipals de la càrrega de treball que comporta aquesta tasca i que té bloquejats molts ajuntaments que no poden atorgar llicències d'obres amb l'agilitat que es reclama a l'Administració.

Les entitats col·laboradores podran intervindre tant en el procediment de llicència d'obres municipal com en les actuacions urbanístiques previstes en l'article 214 de la LOTUP, que podran passar al règim de declaració responsable.

Agilitació, simplificació i garantia d'autonomia local

Per al conseller de Política Territorial, "aquest nou instrument administratiu permetrà agilitar i simplificar els procediments, alhora que garanteix l'autonomia local, ja que el contingut dels certificats de les entitats col·laboradores no limita ni exclou les actuacions municipals de verificació, comprovació o inspecció, ni pel que fa a les declaracions responsables ni als procediments de llicència".

El decret estableix un règim estricte d'habilitació per a l'exercici de l'activitat i d'incompatibilitats. A més, amb la finalitat de garantir la qualitat dels serveis prestats per aquestes entitats, la Direcció General d'Urbanisme fixarà un sistema de preus mínims i màxims que podran percebre en el desenvolupament de la seua activitat.

Per a l'exercici de les funcions que regula el decret, les entitats col·laboradores s'hauran d'habilitar mitjançant la inscripció en el Registre d'entitats col·laboradores de verificació i control d'actuacions urbanístiques (RECUV).

Prèviament, hauran de complir uns requisits determinats, per exemple estar acreditades per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), tindre subscrita una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i disposar d'un pla d'igualtat en els termes i amb l'abast previstos en la legislació estatal i autonòmica.

Així mateix, s'estableix un règim transitori mitjançant el qual les entitats inscrites en el Registre general d'entitats de control de qualitat de l'edificació ?que tinguen com a àmbit d'actuació la verificació del compliment del Codi tècnic de l'edificació i una altra normativa aplicable? i les entitats inscrites en qualsevol registre públic que habilite per a l'exercici de funcions de verificació i control d'actuacions urbanístiques podran exercir les funcions previstes en l'articulat d'aquest decret durant un període de 6 mesos des de l'entrada en funcionament del RECUV.

La Comunitat Valenciana és una de les primeres autonomies que regula aquestes entitats amb un règim molt concret, l'aplicació del qual no requereix un desenvolupament reglamentari dels ens locals.

Compartir La Generalitat aprovarà aquest divendres el decret que regula... Compartir La Generalitat aprovarà aquest divendres el decret que regula... Compartir La Generalitat aprovarà aquest divendres el decret que regula... Compartir La Generalitat aprovarà aquest divendres el decret que regula... Compartir