Nota de premsa

El Consell aprova els convenis amb la UPV, UV i UMH perquè l'alumnat realitze pràctiques en dependències de la Vicepresidència Segona
03/07/2020

- La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica finançarà les pràctiques amb un total de 95.300 euros
- L'objectiu és complementar la formació universitària de l'alumnatEl Consell ha autoritzat els convenis que estableix el Programa de cooperació educativa per a 2020 entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH) per a la realització de pràctiques formatives i projectes de fi de carrera, grau o màster en dependències de la Conselleria o en centres dependents d'aquesta.

L'objectiu del conveni és establir un marc de cooperació educativa amb les tres universitats públiques a fi de millorar la formació de l'alumnat, per a permetre que complemente els coneixements teòrics amb els pràctics i assolir una adequada inserció posterior en el món ocupacional.

La subscripció d'aquest conveni permet el desenvolupament de pràctiques formatives, sense relació laboral, en dependències de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge per part de les i els estudiants d'aquestes universitats. Pel que fa a la classe de pràctiques formatives, hauran de ser curriculars o extracurriculars.

D'aquesta manera, la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica finançarà la realització de les pràctiques formatives retribuïdes amb un import global anual de 95.300 euros, 54.600 dels quals corresponen a la UPV; 31.200 euros aniran destinats a la UV, i 19.500 euros a la UMH d'Elx.

La borsa, o ajuda econòmica, de l'alumnat seleccionat es calcularà a raó d'una quantitat mensual de 600 euros per dedicació o jornada completa de 09.00 a 14.00 hores. Aquesta borsa o ajuda no inclou les despeses ocasionades com a conseqüència de la inclusió de les i els estudiants en el Règim General de la Seguretat Social.

L'alumnat també podrà realitzar pràctiques formatives no retribuïdes per aquesta borsa o ajuda econòmica a proposta de l'òrgan responsable de la Universitat.

Així mateix, les pràctiques estaran subjectes al règim i a l'horari que es determine sota la supervisió del tutor o de la tutora que, dins de la Vicepresidència Segona i en estreta col·laboració amb el tutor o amb la tutora del programa en la Universitat, ha de vetlar per la seua formació.

Els horaris, en tot cas, han de ser compatibles amb l'activitat acadèmica, formativa, de representació i participació desenvolupada en l'entitat educativa.

El període de duració de les pràctiques curriculars s'ajustarà al que s'especifique en el pla d'estudis vigent de cada una de les titulacions. En el cas de les extracurriculars, tindran la duració establida en la normativa que les regule.

La Vicepresidència Segona designarà un tutor o tutora de les pràctiques que actuarà en els termes fixats en el programa corresponent. Al seu torn, la Universitat designarà un tutor o tutora que supervisarà i valorarà la pràctica que realitze l'alumnat.

Compartir El Consell aprova els convenis amb la UPV, UV i UMH perquè l"... Compartir El Consell aprova els convenis amb la UPV, UV i UMH perquè l"... Compartir El Consell aprova els convenis amb la UPV, UV i UMH perquè l"... Compartir El Consell aprova els convenis amb la UPV, UV i UMH perquè l"... Compartir