Nota de premsa

El Consell aprova el Decret llei de mesures de suport per als operadors i els usuaris dels ports i per al sector del taxi per la COVID-19
03/07/2020

- També inclou iniciatives per a possibilitar la constitució del Consell Rector de l'Agència de Seguretat Ferroviària
- S'estableixen bonificacions per a ports i es modifica la Llei de seguretat ferroviàriaEl Consell ha aprovat el Decret llei pel qual s'adopten mesures urgents de suport per als operadors i els usuaris dels ports i per al sector del taxi per la COVID-19, així com en l'àmbit de la seguretat ferroviària.

Amb aquest decret llei, a proposta conjunta de les conselleries de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i d'Hisenda i Model Econòmic, el Govern Valencià pretén pal·liar els greus perjudicis que l'estat d'alarma ha provocat en una quantitat important de sectors productius, entre els quals es troben els operadors portuaris dels ports de titularitat de la Generalitat i el sector del transport de viatgers, especialment el del taxi, sobre els quals la crisi sanitària ha impactat enormement davant de la disminució notòria de la demanda dels seus serveis.

Reducció taxes portuàries

Pel que fa als ports de titularitat de la Generalitat, es considera necessari fer una deducció de caràcter temporal per a les taxes portuàries des del 14 de març de 2020, data en la qual es va decretar l'estat d'alarma, fins al dia 21 de juny de 2020, en què va acabar.

A més, des de l'endemà de la fi de l'estat d'alarma, i durant els quatre mesos següents, s'estableix una deducció del 50 % de la quota que resulta d'aplicar el tipus de gravamen sobre la base imposable de les taxes per ús i ocupació d'espais i de les tarifes 'G-2 vaixells' i 'G-3 passatgers i mercaderies', regulades per la Llei 1/1999, de 31 de març, de tarifes portuàries, als operadors portuaris en l'àmbit de competència dels ports de la Generalitat.

També s'estableix una moratòria en les liquidacions de taxes que es generen per ús i ocupació d'espais portuaris i serveis prestats, de manera que les liquidacions afectades en el període 2020-2021 es postergaran en l'emissió i el cobrament fins al 31 de desembre de 2021.

Suport al sector del taxi

Quant al sector del taxi, la modificació de la Llei del taxi de la Comunitat Valenciana, mitjançant la Llei de mesures fiscals de l'exercici passat, va fixar nous terminis per a la transmissió d'autoritzacions i/o la conversió de vehicles adaptats en els casos que els titulars d'autoritzacions tenien més d'una autorització de taxi.

Com que durant el període de confinament ha sigut impossible realitzar l'adaptació pertinent dels vehicles, el Consell ha considerat necessari promoure una modificació immediata dels terminis perquè els titulars d'autoritzacions puguen portar a efecte el que s'estableix en la Llei del taxi en la redacció original d'aquesta, però amb un període transitori que els permeta escometre aquests canvis.

En aquest decret llei s'estableix que els actuals titulars de més d'una autorització de taxi les podran transmetre, en els termes establits en la mateixa llei, fins a l'11 de juliol de 2021. No obstant això, els titulars podran mantindre al seu nom dues de les autoritzacions en excés, si hi adscriuen abans de l'11 de gener de 2022 un vehicle adaptat.

Seguretat ferroviària

Finalment, pel que fa a seguretat ferroviària, la Llei de la Generalitat de seguretat ferroviària regula el Consell Rector com l'òrgan superior de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària (AVSF), que governa l'entitat i estableix les directrius d'actuació d'aquesta.

El nivell d'especialització que exigeix l'acompliment de les funcions que corresponen als membres del Consell Rector aconsella servir-se de més opcions per a la selecció d'aquests, per la qual cosa s'ha considerat oportú que administracions, organismes i entitats vinculades al sector ferroviari puguen fer propostes.

Així mateix, és interessant per al funcionament efectiu del Consell, i la posada en marxa d'aquest, que la retribució dels vocals es produïsca mitjançant dietes o indemnitzacions concordes amb la responsabilitat de les seues funcions.

Per això, el Decret llei afig un nou apartat en l'articulat de la Llei que determina que els membres del Consell Rector podran compatibilitzar el càrrec amb altres activitats externes a l'ens, vinculades al sector ferroviari, sempre que no suposen conflictes d'interessos amb les activitats de l'Agència, i la seua tasca serà retribuïda mitjançant dietes concordes amb la responsabilitat de les seues funcions.

Compartir El Consell aprova el Decret llei de mesures de suport per als... Compartir El Consell aprova el Decret llei de mesures de suport per als... Compartir El Consell aprova el Decret llei de mesures de suport per als... Compartir El Consell aprova el Decret llei de mesures de suport per als... Compartir