Nota de premsa

El Consell introdueix deduccions en l'IRPF perquè els beneficiaris d'ajudes per la COVID-19 no hagen de tributar per aquestes
24/07/2020

- La deducció de l'ajuda per ERTO, per reducció de jornada, per donacions per a la COVID-19 i per l'adquisició de bicicletes i patinets elèctrics tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener
- En 2021 hi haurà una nova deducció directament per l'adquisició o l'electrificació de bicicletes i vehicles de mobilitat personallEl Ple del Consell ha aprovat modificar la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i els tributs restants cedits per a introduir deduccions en el tram autonòmic de l'IRPF a la tributació de les ajudes concedides amb motiu de la COVID-19.

La deducció s'aplicarà, amb efecte retroactiu d'1 de gener de 2020, a les ajudes concedides per la Generalitat a les persones treballadores per compte d'altri afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) o que hagen exercit els drets de reducció total o del 50 %, o més, de la seua jornada laboral per a l'atenció de menors, majors o dependents a càrrec seu; a les ajudes rebudes per a l'adquisició o l'electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal, i a les quantitats dineràries o en espècie donades per a minimitzar l'impacte de la COVID-19 o destinades a la realització d'activitats d'investigació i desenvolupament.

Així mateix, amb efectes des de l'1 de gener del 2021, s'introdueix una nova deducció en l'IRPF, en aquest cas ja no per l'ajuda rebuda, sinó per l'adquisició o l'electrificació de bicicletes i vehicles de mobilitat personal.

Ja que totes aquestes ajudes estan legalment subjectes a tributació en l'IRPF com a rendiments del treball personal o guanys patrimonials inclosos en la renda general, la qual cosa podria suposar que la quantia efectiva de l'ajuda fora inferior a les quantitats esmentades, des del Consell s'ha considerat necessària l'aprovació de deduccions en el tram autonòmic de l'IRPF que compensen l'augment de càrrega tributària que, en qualsevol altre cas, haurien de suportar els o les contribuents com a conseqüència de la percepció d'aquesta.

Mesures que es veuran compensades

El Consell va acordar la concessió d'una ajuda directa de 150 euros a les persones treballadores per compte d'altri afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) sol·licitat després de la declaració de l'estat d'alarma a l'empara del Reial decret llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

D'altra banda, el Consell també va aprovar lliurar una ajuda individualitzada entre 300 i 600 euros als treballadors i treballadores valencians que hagen exercit els drets de reducció total o del 50 %, o més, de la seua jornada laboral per a l'atenció a persones menors, majors o dependents a càrrec seu, amb motiu de la situació de crisi sanitària, en els termes establits en l'article 6 del Reial decret llei 8/2020, en relació amb l'article 37.6 de l'Estatut dels treballadors.

A causa de l'excepcionalitat del moment, i en línia amb l'eix d'acció de l'Acord del Botànic 2 dirigit a promoure la transició ecològica i la lluita contra l'emergència climàtica, el Consell va acordar la concessió d'ajudes directes d'un màxim de 250 euros per a l'adquisició o l'electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal.

D'altra banda, l'actual crisi va posar de manifest la necessitat d'incentivar aquelles actuacions d'investigació, innovació i desenvolupament científic o tecnològic que duguen a terme determinades entitats públiques i privades de la Comunitat per a lluitar contra els efectes de la COVID-19, així com la de recompensar les aportacions rebudes per l'Administració, siga en metàl·lic o en espècie, per a contribuir al finançament de les despeses ocasionades per la crisi sanitària, d'acord amb l'article 4 del Decret llei 4/2020, de 17 d'abril, del Consell, de mesures extraordinàries de gestió economicofinancera per a fer front a la crisi produïda per la COVID-19.

Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes i mesures ara podran aplicar-se també una deducció en l'IRPF que compense el que han de tributar de més per la percepció d'aquestes.

Compartir El Consell introdueix deduccions en l"IRPF perquè els benefic... Compartir El Consell introdueix deduccions en l"IRPF perquè els benefic... Compartir El Consell introdueix deduccions en l"IRPF perquè els benefic... Compartir El Consell introdueix deduccions en l"IRPF perquè els benefic... Compartir