Nota de premsa

El Consell aprova el règim sancionador contra l'incompliment de les mesures preventives enfront de la COVID-19 en els serveis socials valencians
07/08/2020

- Es tipifiquen com a faltes lleus, greus o molt greus segons criteris relacionats amb l'aforament o les mesures de prevenció establits
- Es fixen sancions que poden anar des dels 60 fins als 60.000 euros depenent de la gravetat de la faltaEl Ple del Consell ha aprovat el decret llei pel qual s'estableix el règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció enfront de la COVID-19 en l'àmbit dels serveis socials valencians.

L'objectiu és establir mesures que permeten a l'Administració de la Generalitat, també en matèria de serveis socials, afrontar amb celeritat i eficàcia la tramitació i resolució dels procediments sancionadors que s'incoen per incompliment de les disposicions dictades per l'autoritat competent per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

El decret estableix les diferents infraccions per acció o omissió tipificades en lleus, greus i molt greus, segons els criteris de risc per a la salut, quantia de l'eventual benefici obtingut, grau d'intencionalitat, gravetat de l'alteració sanitària i social produïdes, generalització de la infracció i reincidència.

Per a la tipificació de les faltes es tindrà en compte l'incompliment dels límits d'aforament del local per part dels establiments, cases, centres i residències de serveis socials, així com l'incompliment de l'obligació d'informar les persones residents, visitants i/o usuàries sobre el règim horari, distància mínima interpersonal i de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta.

També es preveu com a falta l'incompliment de les mesures generals d'higiene i prevenció adoptades per la Generalitat, les ordres generals de confinament decretat o de la mesura cautelar de quarantena, entre altres consideracions.

Segons la gravetat ocasionada o el nombre de persones que es puguen veure afectades per l'incompliment de la mesura, les faltes es classificaran com a lleus, greus o molt greus.

Sancions i prescripció

Per a les tasques d'inspecció, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives compta amb un cos propi de funcionaris i funcionàries que duran a terme els procediments de control i tindran presumpció de veracitat.

Els criteris que regiran el tipus de sanció tindran en compte la intencionalitat dels fets, la negligència, la gravetat en el risc per a la salut dels usuaris i usuàries d'aquests serveis i l'existència de reiteració i reincidència, entre altres aspectes.

Pel que fa a les sancions, el decret estableix la prevenció o multa de 60 fins a 600 euros per a les faltes lleus, de 601 a 30.000 euros per a les faltes greus, i dels 30.001 euros fins als 60.000 que poden imposar-se en els casos de faltes molt greus.

Així mateix, el decret fixa els terminis de prescripció i caducitat de les infraccions, segons els quals estableix sis mesos per a les faltes lleus, dos anys per a les greus i tres anys de termini de prescripció per a les faltes molt greus.

Compartir El Consell aprova el règim sancionador contra l"incompliment ... Compartir El Consell aprova el règim sancionador contra l"incompliment ... Compartir El Consell aprova el règim sancionador contra l"incompliment ... Compartir El Consell aprova el règim sancionador contra l"incompliment ... Compartir