Nota de premsa

Economia convoca de forma anticipada ajudes per més de 7,5 milions en matèria de Comerç, consum i artesania per a 2021
17/12/2020

- Van destinades a pimes, entitats intermèdies en matèria de Comerç i artesania, entitats locals i associacions i federacions de persones consumidores i usuàries
- L'objectiu és continuar incrementant la competitivitat i la innovació d'aquests sectors i també pal·liar els efectes ocasionats per la pandèmiaLa Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat en el DOGV la resolució per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2021 de les ajudes en matèria de Comerç, consum i artesania.

L'import total estimat d'aquestes ajudes ascendeix a 7.585.000 euros i van destinades a pimes, entitats intermèdies en matèria de Comerç i artesania, entitats locals i associacions i federacions de persones consumidores i usuàries.

L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en aquests sectors econòmics i la informació i defensa de les persones consumidores, a través del foment de la cooperació interadministrativa, l'adaptació d'infraestructures, la transformació digital mitjançant l'impuls del Comerç electrònic, i la millora de l'equipament, la gestió i serveis, tant en les àrees urbanes com en entorns rurals.

El conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent ha manifestat que "enguany hem reforçat les ajudes al Comerç i l'artesania, ja que es troben entre els sectors més vulnerables de la nostra economia, amb l'objectiu també de pal·liar els efectes negatius ocasionats per la pandèmia i afavorir el seu manteniment i recuperació".

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des de l'11 de gener fins a l'1 de febrer de 2021, i únicament es podrà realitzar per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Despeses susceptibles d'ajuda

Aquesta convocatòria dirigida a pimes, entitats intermèdies, entitats locals i associacions i federacions de persones consumidores i usuaris, va destinada a cobrir una sèrie de despeses susceptibles de rebre finançament.

En el cas de les pimes:

- Avalem Artesania: Són susceptibles les despeses de participació com a expositora en certàmens firals, inclosos els realitzats fora de la Comunitat Valenciana, de caràcter predominantment artesà, com les despeses de lloguer d'espai i estand, muntatge, desmuntatge, decoració i retolació d'aquest.

Així mateix les despeses derivades de la protecció del producte, disseny o marca i els d'incorporació de disseny en la definició i execució del producte; la confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l'allotjament en la web, i les accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional.

També són susceptibles d'ajuda l'assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives, independentment del lloc en què es realitzen.

- Emprem Comerç: les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat o de la implantació d'una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s'haja desenvolupat activitat econòmica.

- Avalem Comerç: les inversions en equipament per a l'establiment comercial i la implantació de la venda 'online' segura o la seua integració en una plataforma en línia de Comerç electrònic.

- Avalem Comerç Rrural: les inversions en equipament per a l'establiment comercial, incloent les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pàgina web, vinculada a l'establiment, si la seua fi és implantar la venda 'online' segura o la seua integració en una plataforma en línia de Comerç electrònic, en els establiments situats o a implantar en els municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana.

- Avalem Mercats: Les pimes dedicades a la venda en mercats de venda no sedentària, si disposen d'autorització municipal, podran obtindre una ajuda per a la realització d'inversions en l'adaptació de vehicles de transport com de la botiga, o en la instal·lació d'equip de fred per al transport i la venda de productes d'alimentació.

Les ajudes a entitats intermèdies en matèria de Comerç i artesania es destinaran a:

- Agrupacions de professionals de l'artesania, sense ànim de lucre.
- A la contractació o manteniment de personal tècnic que realitze les funcions de gerència comercial.
- Agrupacions de professionals del Comerç, sense ànim de lucre.
- Renovació del mercat municipal, mitjançant la introducció o la millora d'equipament o instal·lacions que repercutisquen directament en l'activitat comercial.
- Agrupacions de professionals del Comerç tinguen caràcter sectorial i l'objectiu principal del qual siga la de central de compres i serveis per als professionals del Comerç integrats.

Les ajudes a entitats locals en matèria de Comerç i artesania podran finançar:

- La implantació o manteniment d'espais expositius permanents destinats a la promoció de la producció artesana en el seu àmbit competencial.
- La creació o manteniment de les Agències per al Foment de la Innovació Comercial.
- La renovació de mercats municipals, mitjançant la introducció o la millora d'equipament o instal·lacions que repercutisquen directament en l'activitat comercial i l'adaptació de l'àrea confrontant dels mercats municipals o d'àrees urbanes de concentració comercial.
- Adaptació de les infraestructures necessàries per a l'exercici de la venda no sedentària, mitjançant la introducció o la millora d'equipament o instal·lacions que repercutisquen directament en l'activitat comercial en convivència harmònica en espais multifuncionals.
- La realització d'estudis en mercats municipals, mercats de venda no sedentària o en un espai urbà de concentració comercial que, prèvia anàlisi de la situació de partida i estudi de necessitats actuals i futures, determine les inversions i accions a desenvolupar per a aconseguir un funcionament viable, sense noves inversions, a mitjà termini.

Les ajudes a entitats locals en matèria de consum van dirigides a aquelles que compten amb Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor, o Junta Arbitral compartida.

Les ajudes a associacions i federacions de persones consumidores i usuàries van destinades a aquelles que presten els seus serveis durant un mínim de 25 hores setmanals de manera presencial en locals oberts al públic.

Resolució al DOGV: consultar ací

Compartir Economia convoca de forma anticipada ajudes per més de 7,5 mi... Compartir Economia convoca de forma anticipada ajudes per més de 7,5 mi... Compartir Economia convoca de forma anticipada ajudes per més de 7,5 mi... Compartir Economia convoca de forma anticipada ajudes per més de 7,5 mi... Compartir