Nota de premsa

El Consell aprova el decret llei de les ajudes Parèntesi per als sectors econòmics més afectats per les restriccions enfront de la COVID-19
22/01/2021

- El text recull la distribució dels 160 milions d'euros entre els municipis en què s'exerceixen les activitats econòmiques que més estan notant els efectes de la pandèmia
- La Generalitat aporta el 62,5 % de les ajudes, és a dir 100 milions d'euros; les diputacions, el 22,5 %, i els ajuntaments, el 15 % restant
- El decret llei ofereix una resposta ràpida i contundent mitjançant l'actuació conjunta i coordinada de totes les administracions públiquesEl Consell ha aprovat el decret llei que preveu les ajudes Parèntesi per als sectors més afectats per les restriccions per a fer front a la pandèmia de COVID-19.

En concret, el decret llei estableix la distribució dels 160 milions d'euros de les ajudes Parèntesi per a cada municipi en què s'exerceixen activitats econòmiques en els sectors més afectats.

Del total de les ajudes, la Generalitat n'aportarà el 62,5 %, és a dir 100 milions d'euros, mentre que les diputacions provincials contribuiran amb un 22,5 % i els ajuntaments amb el 15 % restant, tal com ha sigut acordat en la Mesa Institucional, constituïda per la Generalitat, les diputacions provincials i representants dels municipis, per a abordar mesures econòmiques destinades a la recuperació de la Comunitat Valenciana.

Les ajudes Parèntesi constitueixen una de les mesures de suport incloses en el pla Resitir, dotat amb un total de 380 milions d'euros, a fi de reforçar els sectors greument afectats, evitar el deteriorament del teixit empresarial i contribuir a la conservació de l'ocupació, per a mitigar les conseqüències socials que suposa la paralització de determinades activitats econòmiques.

En definitiva, es pretén donar una resposta ràpida i contundent a una realitat sobrevinguda en una situació d'emergència, mitjançant l'actuació conjunta i coordinada de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.
Així mateix, aquestes ajudes s'emmarquen en la política de la Generalitat de fomentar i cooperar amb les corporacions municipals, tenint en compte el paper que exerceixen els municipis com a administració més pròxima i, per tant, coneixedora del seu teixit productiu.

Cal destacar que el decret llei ha sigut aprovat pel Consell a proposta conjunta del president de la Generalitat i dels consellers d'Hisenda i Model Econòmic; d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i d'Educació, Cultura i Esport.

Sectors més afectats

En concret, les activitats econòmiques que es recullen en el decret llei, considerades com les més afectades per les restriccions com a conseqüència de la pandèmia, són hotels i allotjaments turístics; càmpings i aparcaments de caravanes; restaurants i llocs de menjar, provisió de menjars preparats per a esdeveniments, i establiments de begudes.

Així mateix, es preveuen com a activitats més afectades les d'exhibició cinematogràfica; les agències de viatge; els operadors turístics; altres serveis de reserves, organització de convencions i fires; les arts escèniques i activitats auxiliars; la gestió de sales d'espectacles; la gestió d'instal·lacions esportives, activitats dels clubs esportius, gimnasos, i altres activitats esportives, i les activitats dels parcs d'atraccions, entre altres activitats recreatives i d'entreteniment.

Criteris de distribució i participació dels municipis

Tal com assenyala el decret llei, l'import assignat per a cada municipi s'ha distribuït atesos els criteris següents: d'una banda es concedeix una quantitat fixa de 2.000 euros per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors en els sectors identificats; d'altra banda, una quantitat fixa de 200 euros per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes microempreses i autònoms en els sectors esmentats.

La participació en aquest pla d'ajudes per part dels municipis que figuren en el decret llei requerirà la presentació en el termini de 10 dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació en el 'Diari Oficial de la Generalitat', de resolució o acord de l'òrgan municipal competent. Aquest document haurà d'incloure expressament la voluntat d'acceptar l'ajuda, el compromís d'aportar l'import corresponent al seu percentatge de participació i de complir amb la resta de les obligacions previstes en aquest decret llei.

Cal destacar que la Generalitat alliberarà el 100 % de l'import corresponent a la seua aportació amb caràcter de bestreta, i no es requerirà per a fer-ho garantia per part del beneficiari.

El decret també estableix la possibilitat que les ajudes puguen ser cofinançades per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, finançat com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de COVID-19.

Obligacions dels ajuntaments

El decret llei també assenyala que, entre altres obligacions, els ajuntaments hauran de destinar les ajudes directament a autònoms i microempreses amb un màxim de 10 treballadors, que pertanguen a les activitats esmentades. Les ajudes es dirigiran a cobrir despeses corrents de l'activitat que es desenvolupe des d'abril de 2020, que hauran de justificar els autònoms i les microempreses.

Si en aplicar les ajudes el municipi tinguera un excedent de recursos sense utilitzar en aquests sectors més afectats, podrà dedicar aquest excedent a complementar proporcionalment les ajudes resoltes o dedicar-lo a altres activitats també afectades per la pandèmia i que no hagen sigut previstes específicament en els sectors definits.

Compatibilitat de les ajudes

La participació en aquestes ajudes serà compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals i concedits per a la mateixa finalitat prevista en aquest decret. Aquesta compatibilitat estarà condicionada al fet que l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb altres, no supere el cost de l'activitat subvencionada.

Compartir El Consell aprova el decret llei de les ajudes Parèntesi per ... Compartir El Consell aprova el decret llei de les ajudes Parèntesi per ... Compartir El Consell aprova el decret llei de les ajudes Parèntesi per ... Compartir El Consell aprova el decret llei de les ajudes Parèntesi per ... Compartir