Nota de premsa

La Generalitat donarà ajudes extra de fins a 60.000 euros a projectes amb finançament europeu per a fomentar la participació valenciana
02/02/2021

- El DOGV publica les bases d'aquestes ajudes per a empreses, entitats del sector públic, diputacions, ajuntaments i universitats
- María José Mira: "Els fons europeus constitueixen una gran oportunitat que hem d'aprofitar al màxim"El Consell, a través de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, concedirà ajudes extra a aquells projectes que es desenvolupen a la Comunitat Valenciana i tinguen finançament europeu, amb la qual cosa aposta per incentivar l'obtenció de recursos procedents d'Europa i fomenta, a més, el canvi de model econòmic a la Comunitat Valenciana.

El 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) ha publicat aquest dimarts l'ordre en la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'aquestes ajudes, amb les quals el Consell pretén premiar aquells projectes que han obtingut directament finançament d'alguna de les convocatòries de programes europeus competitius gestionats directament per la Comissió Europea.

Les subvencions s'aplicaran a la part no cofinançada d'un projecte europeu i seran com a màxim de 60.000 euros. Podran beneficiar-se d'aquestes ajudes les entitats privades i empreses amb seu o domicili social a la Comunitat Valenciana, el sector públic de la Generalitat, les entitats locals, els consorcis i les seues entitats públiques, així com les universitats i centres adscrits.

"Els fons europeus constitueixen una gran oportunitat que hem d'aprofitar al màxim, especialment en l'actual context de reactivació econòmica per la pandèmia. Amb aquestes subvencions volem incentivar les empreses i organismes valencians a obtindre finançament europeu per als seus projectes, ja que, si ho aconsegueixen, poden beneficiar-se, al seu torn, també d'aquestes ajudes", ha explicat la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, María José Mira.

"El que busquem és que a través de programes europeus s'aconseguisca finançament addicional per a la Comunitat Valenciana que implique un creixement intel·ligent, sostenible i integrador d'acord amb l'estratègia Europa 2020", ha assenyalat María José Mira.

Segons la secretària autonòmica, amb aquestes ajudes també es busca potenciar la transformació del model econòmic valencià donant suport al desenvolupament de projectes i iniciatives que contribuïsquen a un creixement "intel·ligent, sostenible i integrador, i així poder dotar el nostre territori d'una major cohesió econòmica i social".

Per a beneficiar-se d'aquestes subvencions, les entitats hauran de liderar o ser sòcies participants d'un projecte que compte amb finançament europeu d'algun dels següents programes: Urban Innovative Actions, Interreg, ENI, Orbact, Horitzó 2020, Cosme, Life, EaSI, Erasmus+, Connecting Europe Facility, Justícia, Hèrcules, Europa Creativa, Europa amb els Ciutadans o el programa Drets, Igualtat i Ciutadania.

Gradació de les ajudes

La quantitat subvencionable es determinarà segons el grau de cofinançament europeu dels projectes, de manera que a menor grau de finançament, major podrà ser aquesta ajuda de la Generalitat.

D'aquesta manera, si l'entitat beneficiària té una taxa de cofinançament europeu major o igual al 20 % i menor del 66 %, podrà obtindre com a màxim una subvenció del 30 % de la part no cofinançada, amb un límit de 60.000 euros per projecte.

Si l'entitat beneficiària participant en un projecte va obtindre una taxa de cofinançament europeu major o igual al 66 % i menor al 80 %, podrà obtindre com a màxim una subvenció del 20 % de la part no cofinançada, amb un límit de 30.000 euros per projecte.

Finalment, si l'entitat beneficiària participant en un projecte va obtindre una taxa de cofinançament europeu major o igual al 80 %, podrà obtindre com a màxim una subvenció del 10 % de la part no cofinançada, amb un límit de 15.000 euros per projecte.

Es té previst publicar la convocatòria de 2021 d'aquestes subvencions durant el primer semestre d'enguany, i la línia de subvenció està dotada en els pressupostos de la Generalitat per a aquesta anualitat amb un import d'1.000.000 d'euros.

Despeses subvencionables

Seran subvencionables, sempre que estiguen relacionades amb l'objecte del projecte, les despeses de personal, salaris, despeses de lloguer d'oficina, assegurances i impostos, llum i aigua, matèria, sistemes informàtics, viatges, allotjament, formació, traducció, desenvolupament de pàgines web, mobiliari, equips de laboratori, maquines i instruments o vehicles, entre altres.

Les despeses financeres, d'assessoria jurídica, notarials i registrals, pericials i d'administració són subvencionables si estan directament relacionades amb l'activitat subvencionada i són indispensables per a l'adequada preparació o execució d'aquesta.

Les subvencions regulades en aquesta ordre es consideren compatibles amb altres subvencions o ajudes procedents d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, que busquen la mateixa finalitat sempre que el conjunt total no supere el cost de l'activitat que ha de desenvolupar l'entitat beneficiària.

Compartir La Generalitat donarà ajudes extra de fins a 60.000 euros a p... Compartir La Generalitat donarà ajudes extra de fins a 60.000 euros a p... Compartir La Generalitat donarà ajudes extra de fins a 60.000 euros a p... Compartir La Generalitat donarà ajudes extra de fins a 60.000 euros a p... Compartir