Nota de premsa

El Consell destina 8 milions d'euros en ajudes directes a establiments públics d'oci nocturn de la Comunitat Valenciana
19/02/2021

- Aprova les bases reguladores d'ajudes a establiments públics d'oci nocturn obligats al cessament de l'activitat durant la pandèmia
- Turisme CV gestionarà aquesta línia d'ajudes que seran compatibles amb altres ajudes i subvencionsEl Consell, reunit en sessió plenària, ha aprovat un decret llei de mesures extraordinàries dirigides a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn de la Comunitat Valenciana.

A més, el Ple també ha aprovat decret d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes a establiments públics d'oci nocturn de la Comunitat Valenciana, dotat amb 8 milions d'euros.

Aquesta línia d'ajudes directes està dirigida a compensar des de la Generalitat, i en la mesura que siga possible, els efectes negatius que està tenint el cessament obligat d'activitat dels establiments públics d'oci nocturn sobre l'economia i l'ocupació vinculada a l'activitat d'aquest oci.

Les ajudes directes articulades a través d'aquest decret tindran com a beneficiàries les persones i les entitats que ostenten l'explotació econòmica dels establiments públics d'oci nocturn que s'indiquen a continuació: pub, café cantant, café concert, café teatre, discoteques, sales de ball i sales de festa.

La percepció d'aquestes ajudes serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en aquest decret.

Beneficiaris de les ajudes

Podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que reunisquen les condicions següents:

1. Ser persones físiques o jurídiques explotadores dels establiments públics d'oci nocturn. S'entendrà per persona explotadora aquella que es dedique a l'explotació econòmica de l'activitat d'oci nocturn en l'establiment públic que és objecte de subvenció, i podrà ser la mateixa titular de la llicència d'obertura i activitat o, si no és el cas, la propietària, l'arrendatària o ostentar-ne la titularitat jurídica per qualsevol títol vàlid en dret.

2. Ser persona explotadora d'alguna de les tipologies d'establiments públics d'oci nocturn següents:

· locals de tipologia A: pub, café cantant, café concert o café teatre;
· locals de tipologia B: discoteques, sales de ball, o sales de festa.

3. Acreditar que s'ostentava la condició de persona explotadora de l'activitat objecte de subvenció en data 17 d'agost de 2020 i que aquesta es manté en la data de presentació de sol·licitud de l'ajuda.

Import i distribució de les ajudes

L'import global màxim de les ajudes que es concediran mitjançant el decret serà de 8.000.000 d'euros:

a) La quantia de les ajudes dirigides a la tipologia A (pub, café cantant, café concert o café teatre) serà de 7.000 euros.
Per a aquestes ajudes es destinarà un import global màxim de 3.725.000 euros.

b) Per als beneficiaris corresponents a la tipologia B (discoteques, sales de ball o sales de festa) serà de 28.500 euros.
Per a aquestes ajudes es destinarà un import global màxim de 4.275.000 euros.

c) En el supòsit que no s'esgote el crèdit pressupostari destinat a atendre les sol·licituds presentades per algun o alguns dels beneficiaris corresponents a les tipologies A o B, el sobrant es podrà destinar a augmentar l'import global màxim assignat a aquella tipologia per a la qual l'estimació inicial siga insuficient per a atendre les sol·licituds que compten amb informe favorable, però que estiguen condicionades a disposar de més consignació pressupostària.

Compartir El Consell destina 8 milions d"euros en ajudes directes a est... Compartir El Consell destina 8 milions d"euros en ajudes directes a est... Compartir El Consell destina 8 milions d"euros en ajudes directes a est... Compartir El Consell destina 8 milions d"euros en ajudes directes a est... Compartir