Nota de premsa

El Consell aprova la tramitació expressa dels projectes i les inversions del Pla de recuperació de la UE per a reactivar l'economia davant de la COVID
01/04/2021

- Dona llum verda al decret llei que simplifica i agilitza els tràmits per a posar en marxa amb caràcter urgent les actuacions estratègiques
- S'incorpora un servei pressupostari dins de cada secció per a millorar la gestió dels projectes que podrà dotar-se de recursos propisEl Ple del Consell ha aprovat un decret llei de mesures urgents en matèria economicofinancera que té com a objectiu simplificar i agilitzar la tramitació dels projectes i les inversions incloses en el Pla de recuperació, transformació i resiliència finançats pels mecanismes europeus Next Generation i REACT.

Aquest decret llei transposa a l'àmbit autonòmic la normativa estatal recollida en el Reial decret 36/2020, sobre mesures urgents per a l'execució del Pla de recuperació europeu.

La finalitat és impulsar la reactivació econòmica després de la crisi generada per la COVID-19 i poder accedir a la màxima quantitat possible de recursos europeus per a transformar el model productiu de la Comunitat Valenciana en un amb més resiliència, sostenibilitat i digitalització.

Fins al moment, la Generalitat Valenciana ja ha presentat prop de 200 projectes per un valor que ascendeix a 12.000 milions d'euros.

Entre les novetats d'aquest decret llei, cal destacar que permetrà la tramitació d'urgència dels expedients vinculats als projectes i les inversions finançades per fons europeus. En aquest sentit, els terminis previstos es reduiran a la meitat, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos per a garantir en tot moment la seguretat jurídica.

La urgència de les mesures relatives a la gestió i tramitació dels fons europeus està motivada pels breus terminis exigits pel reglament europeu per a dur a terme les actuacions, ja que almenys el 60 % dels compromisos de despesa s'han de contraure abans del 31 de desembre de 2022. En qualsevol cas, es mantenen els controls i la fiscalització dels expedients durant tot el procés de la seua tramitació.

Tramitació anticipada

Per tot això, es podrà recórrer també a la tramitació anticipada de qualsevol classe d'expedient de despesa abans que finalitze l'exercici, amb càrrec a l'exercici posterior, sempre que es garantisca l'existència de fons per a possibilitar-ne l'execució com més prompte millor.

A més, i malgrat disposar d'un caràcter urgent, els projectes que tinguen una transcendència significativa per la tipologia, el seu procés de gestió o per garantir que la seua aplicació s'adequa a les directrius de la Unió Europea estaran sotmesos també a un règim de control previ i verificació.

D'altra banda, els romanents de crèdits associats al mecanisme de recuperació i resiliència i al REACT-EU podran incorporar-se a l'exercici següent.

En tot cas, el nombre d'exercicis als quals es podran aplicar les despeses no serà superior a cinc. I, per a agilitzar la posada en marxa d'aquests, els titulars de les conselleries podran ser competents per a aprovar transferències de crèdit entre programes pertanyents als mateixos capítols dels seus departaments.

Entre les mesures per a assegurar una tramitació més àgil, també destaca la possibilitat que per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva vinculades als mecanismes de recuperació es puguen aprovar en un únic expedient les bases reguladores i la convocatòria. L'objectiu és reduir els temps de tramitació, sempre que es dispose dels processos d'informació pública i informes d'advocacia i intervenció pertinents.

Servei 99'

En l'àmbit comptable, la Conselleria d'Hisenda podrà crear, dins de cada secció pressupostària, el Servei 99 'Mecanisme de Recuperació i Resiliència', en el qual s'integraran els programes pressupostaris que siguen necessaris per a assegurar una gestió eficient i àgil d'aquests fons.

A més, els programes es podran dotar addicionalment de fons propis, sempre que tinguen per objecte cofinançar o complementar actuacions o projectes associats al mecanisme esmentat.

Per part seua, les entitats que conformen el sector públic instrumental que siguen responsables de la gestió d'aquests fons hauran d'adoptar les mesures necessàries per a poder identificar la despesa realitzada en els projectes o les iniciatives finançades, de manera que se'n permeta assegurar el seguiment i el control en els termes i les condicions previstos.

Consorcis

El Consell també podrà autoritzar la constitució de consorcis per a la gestió i l'execució dels fons associats al Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Aquests consorcis podran desenvolupar tota mena d'actuacions necessàries per a la gestió i execució dels fons, siga mitjançant l'execució de projectes o actuacions, la concessió d'ajudes, la prestació de serveis d'assessorament, la convocatòria de licitacions i totes les funcions que es determinen en els seus estatuts.

Així mateix, també es podran adscriure consorcis ja existents a aquest mecanisme per a optimitzar la gestió administrativa i l'arribada dels fons a les diferents línies estratègiques.

Personal

En matèria de personal, es podrà assignar de forma excepcional personal funcionari a la gestió de projectes amb fons europeus sempre que forme part del mateix departament i s'adeqüe al seu cos, agrupació professional, escala o categoria, i sempre amb caràcter voluntari. A més, en el cas que l'assignació temporal de funcions siguen les pròpies d'un lloc de treball amb més retribucions comportarà el conseqüent increment retributiu.

Més informació i transparència

El decret llei també estableix que cada departament del Consell aprovarà, en el termini de dos mesos, una llista completa de totes les circulars, instruccions, resolucions o qualsevol altra disposició que tinga per objecte ordenar la gestió administrativa en relació amb qualsevol procediment de l'Administració. Totes les disposicions que no s'incloguen en aquesta llista quedaran automàticament sense efecte.

Amb aquesta llista compendiada de disposicions, es pretén que els ciutadans tinguen unificades en un únic document totes les actuacions i instruccions de cada conselleria, per la qual cosa es publicarà en la pàgina web de cada departament i en el Portal de Transparència de la Generalitat. El catàleg s'actualitzarà amb una periodicitat mínima mensual.

El Consell també establirà els mecanismes necessaris per a assegurar la participació dels actors socials o altres sectors representatius en el seguiment de l'execució del Pla de recuperació i regular l'obligació d'informar de les despeses finançades per fons europeus. En concret, les entitats integrants de l'Administració, entitats locals o privades amb fons finançats pel mecanisme de recuperació hauran de comunicar de manera periòdica les inversions dutes a terme per al seu pertinent control.

Responsabilitat social i mediambiental

Les actuacions finançades a càrrec dels fons europeus hauran d'incorporar, a més, de manera transversal i preceptiva, criteris de responsabilitat social, ambientals, de digitalització i d'innovació i coneixement. A més, a través d'aquests fons, es fomentarà la incorporació de persones procedents de col·lectius desfavorits i vulnerables.

Altres canvis normatius

El decret llei aprovat també regula altres aspectes tècnics com la possibilitat de fer pagaments anticipats tant a persones físiques o entitats locals per a supòsits concrets com ajudes de concessió directa o convenis i sempre que s'establisca un règim de garanties i l'adequat control. En el cas de les persones físiques, es podrà fragmentar i avançar el pagament sempre que l'import de les subvencions no siga superior a 6.000 euros i en el cas de les entitats locals si es tracta de transferències de capital, es podrà concedir un avançament de fins a un 30 % de la subvenció concedida.

A més, en relació també amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, augmenta fins a 6 milions la quantia de les subvencions per concurrència competitiva que podran aprovar-se per les mateixes conselleries si disposen dels preceptius informes de control.

Finalment, en relació amb el Decret 176/2014, de 10 d'octubre, que regula els convenis que subscriga la Generalitat, s'estableix que l'autorització del Consell per a subscriure convenis serà preceptiva també en els convenis subscrits amb persones físiques o jurídiques privades de les quals es deriven obligacions econòmiques per a la Generalitat. A més, el registre de convenis elevarà anualment un informe al Consell sobre els convenis subscrits que no siguen objecte d'autorització preceptiva per aquest acord.

Compartir El Consell aprova la tramitació expressa dels projectes i les... Compartir El Consell aprova la tramitació expressa dels projectes i les... Compartir El Consell aprova la tramitació expressa dels projectes i les... Compartir El Consell aprova la tramitació expressa dels projectes i les... Compartir