Nota de premsa

El Consell regula la Plataforma Urbanística Digital per a agilitzar la tramitació dels processos
14/05/2021

- La norma també reglamenta la presentació dels instruments de planificació urbanística i territorial de la Comunitat Valenciana
- La Plataforma fomentarà la participació en els procediments de planejament urbanístic i els coordinarà amb el Cadastre ImmobiliariEl Consell ha aprovat el decret que regula la Plataforma Urbanística Digital i la presentació dels instruments de planificació urbanística i territorial de la Comunitat Valenciana.

L'objecte d'aquest decret és la regulació de la Plataforma Urbanística Digital, que constitueix el medi informàtic per a la tramitació electrònica integral dels procediments urbanístics i la recopilació i la difusió de la informació urbanística de la Generalitat.

Això permetrà agilitzar aquesta tramitació, fomentar la participació de les persones en els procediments de planejament urbanístic i coordinar el planejament urbanístic amb el Cadastre Immobiliari i el Registre de la Propietat.

La Plataforma Urbanística Digital va ser creada per la disposició addicional desena de la modificació de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, LOTUP.

Així mateix, amb aquest decret es materialitza el principi de transparència en l'urbanisme valencià en garantir que la informació urbanística siga accessible i reutilitzable per a totes les persones i que estiga disponible de manera comprensible, immediata i gratuïta, la qual cosa facilita l'exercici del dret d'accés a la informació pública i el dret a participar en els procediments de planificació urbanística.

La Plataforma Urbanística Digital estarà integrada pel Registre autonòmic d'instruments de planejament urbanístic, les eines informàtiques de tramitació electrònica dels instruments urbanístics, la informació urbanística generada per la Generalitat, el visor urbanístic i l'avaluació ambiental dels plans i projectes.

A través de la Plataforma es realitzarà la inscripció en el Registre autonòmic d'instruments de planejament urbanístic i la tramitació dels instruments de planejament, l'aprovació definitiva dels quals siga de competència autonòmica, inclosa la tramitació ambiental.

També es podran fer, entre d'altres, la tramitació de les declaracions d'interés comunitari, la comunicació per les entitats locals dels acords i les actes amb contingut urbanístic que es determinen en el decret i els informes previs en matèria urbanística.

Les administracions competents per a tramitar els instruments de planejament urbanístic i territorial, en cas que l'aprovació en siga de competència autonòmica, ho faran telemàticament a través de la Plataforma Urbanística Digital. Igualment, les entitats locals comunicaran de manera telemàtica a la conselleria competent en matèria d'urbanisme els acords i les actes de contingut urbanístic.

Amb la finalitat de coordinar la informació territorial i urbanística amb els registres de la Propietat i el Cadastre, s'establiran els mecanismes de cooperació necessaris per a possibilitar l'intercanvi d'aquesta informació per via telemàtica.

Compartir El Consell regula la Plataforma Urbanística Digital per a agi... Compartir El Consell regula la Plataforma Urbanística Digital per a agi... Compartir El Consell regula la Plataforma Urbanística Digital per a agi... Compartir El Consell regula la Plataforma Urbanística Digital per a agi... Compartir