Nota de premsa

El Consell regula la concessió d'ajudes de la línia COVID de l'Estat a persones autònomes i empreses per un import de 647 milions
14/05/2021

- La concessió de les ajudes es realitzarà en dues fases i la sol·licitud de cita per als qui facturen per mòduls s'iniciarà el 31 de maig


El Ple del Consell ha aprovat el decret que regula la concessió directa de les ajudes de la línia COVID de l'Estat a persones autònomes i empreses de la Comunitat Valenciana, per a reforçar-ne la solvència i contribuir-ne a la reducció de l'endeutament.

En concret, les ajudes del conegut com a Pla Resistir Plus adopten la forma de subvencions, tenen caràcter finalista i es concediran de manera directa, en aplicació del que es preveu en l'article 1 del Reial decret llei 5/2021.

Segons el que estableix l'esmentat reial decret llei, seran les comunitats autònomes les que llançaran les corresponents convocatòries per a la concessió d'ajudes directes i en seran les encarregades de la tramitació, la gestió, la resolució i els controls justificatius previs i posteriors al pagament.

L'import global màxim de les ajudes a concedir per part de la Comunitat Valenciana ascendeix a 647.081.980 euros d'acord amb el que es disposa en l'Ordre HAC/283/2021, de 25 de març.

Es podran beneficiar d'aquestes ajudes els empresaris i empresàries, els professionals i les entitats més afectats per la pandèmia amb domicili fiscal a la Comunitat Valenciana que hagen realitzat durant 2019 i 2020, almenys, una activitat que es classifique en algun dels 184 codis de la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE 09) previstos i continuen en el seu exercici en el moment que entren en vigor.

A més, també podran ser beneficiaris aquelles empreses o professionals que tinguen un volum d'operacions en 2020 superior a 10 milions d'euros i que desenvolupen l'activitat econòmica en més d'un territori, inclosa la Comunitat Valenciana, o els grups consolidats que tributen en l'Impost de Societats en règim de tributació consolidada si operen a la Comunitat.

Seran subvencionables les despeses que es destinen a satisfer el deute i els pagaments pendents amb proveïdors, creditors financers i no financers, sempre que hagen reportat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedisquen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

En primer lloc, se satisfaran els pagaments a proveïdors i creditors no financers, per ordre d'antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari i prevaldrà la reducció del nominal del deute amb aval públic. L'ordre d'antiguitat estarà determinat per la data d'emissió de les factures.

Per a les empreses i els professionals que apliquen el règim d'estimació directa en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, serà requisit imprescindible que el volum d'operacions anual declarat en l'Impost sobre el Valor Afegit, o tribut indirecte equivalent en 2020, haja caigut més d'un 30 % respecte a 2019 i tinguen un volum de deutes pendents subvencionables de com a mínim 4.000 euros.

A més, les persones o empreses beneficiàries, entre altres qüestions, caldrà que no hagen sigut condemnades mitjançant sentència ferma a la pèrdua de la possibilitat de rebre subvencions o ajudes públiques, que no hagen sol·licitat la declaració de concurs voluntari, o de declarar-se insolvent, i que estiguen al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

Quantia de l'ajuda i finançament

La quantia i la resolució de l'ajuda per a les empreses, els professionals o les entitats que siguen beneficiaris es determinarà en dues fases. En una primera fase, es resoldran les sol·licituds d'aquells empresaris i empresàries, o professionals, que s'apliquen el règim d'estimació objectiva en l'IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques), més conegut com a tributació per mòduls. En aquest cas, es dotarà una quantitat fixa equivalent al volum de deutes pendents declarats pel sol·licitant, amb un màxim de 3.000 euros.

A aquelles empreses que hagen fet una modificació estructural de la societat mercantil entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, i les altes o empreses creades entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, també se'ls aplicarà el que s'estableix anteriorment.

A les ajudes d'aquesta primera fase es destinarà un import màxim de 200.000.000 d'euros. Si no s'esgotara el crèdit destinat a aquesta tipologia de beneficiaris i beneficiàries, l'import sobrant es destinarà a l'apartat següent, i no serà necessària una nova convocatòria.

En una segona fase, es resoldran les sol·licituds per a aquells empresaris i empresàries i professionals que s'apliquen el règim d'estimació directa en l'IRPF, així com entitats i establiments el volum d'operacions anual dels quals haja caigut més del 30 % l'any 2020 respecte a l'any 2019.

Aquesta ajuda no podrà ser mai inferior a 4.000 euros i podrà arribar als 200.000 euros, sempre amb el límit dels deutes pendents declarats pel sol·licitant. A més, tal com estableix el Reial decret llei 5/2021, per a cada una de les empreses, l'ajuda màxima no podrà ser superior al 40 % de la seua caiguda d'operacions anual, en el cas de sol·licitants que tinguen un màxim de 10 treballadors i treballadores, i del 20 % de la caiguda de negoci en el cas d'empreses de més de 10 treballadors i treballadores.

Per a les ajudes d'aquesta segona fase hi ha previst un pressupost de 447.081.980 euros i es resoldrà per etapes. En una primera etapa es concedirà un import mínim garantit de 4.000 euros als i les sol·licitants que complisquen els requisits. Una vegada garantida aquesta quantia mínima, es procedirà a una segona assignació amb el crèdit restant per a aquells que encara no hagen vist coberts amb l'import mínim tots els seus deutes pendents comunicats.

Per als i les sol·licitants que tenen un màxim de 10 treballadors i treballadores es calcularà l'ajuda que suposaria cobrir el 2 % d'aquest excés de caiguda i per a sol·licitants de més de 10 treballadors i treballadores, el que suposaria cobrir l'1 %.

Si la suma total d'aquestes quantitats del conjunt de sol·licituds no supera els recursos sobrants, s'assigna directament a cada sol·licitant la quantitat calculada. En cas contrari, es reparteix de manera proporcional. El procés es repetirà tantes vegades com siga necessari fins que s'esgote el crèdit entre aquelles empreses que no hagen vist cobert el percentatge màxim de deute pendent cobert, i aquesta cobertura podrà arribar al 40 % o el 20 % en funció de si l'empresa té menys de 10 treballadors i treballadores o en té més, respectivament.

Manera i termini

Les sol·licituds es presentaran únicament de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat i en el cas d'aquelles entitats que facen la sol·licitud a través d'un o una representant, aquesta persona haurà d'estar obligatòriament inscrita en el Registre de representants.

El termini de sol·licitud de cita prèvia per a les sol·licituds que formulen les persones sol·licitants que apliquen el règim de tributació per mòduls, les empreses que hagen fet modificacions estructurals de la societat mercantil i les altes o empreses creades entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019 serà entre les 09.00 h del dia 31 de maig de 2021 i les 23.59 h del 4 de juny.

Per a la resta dels beneficiaris i les beneficiàries no previstos en l'apartat anterior, el termini de petició d'hora s'iniciarà a les 09.00 h del dia 7 de juny de 2021 i conclourà el dia 11 de juny.

D'aquesta manera, la sol·licitud, en qualsevol de les tipologies, es farà en dos tràmits. El primer servirà per a sol·licitar la data i franja horària en la qual les empreses hauran de presentar les respectives sol·licituds i no requerirà signatura electrònica, sinó únicament la identificació de l'empresa i un correu electrònic. En canvi, el segon tràmit consistirà en la presentació de la sol·licitud i els documents necessaris per a omplir-la, que s'haurà de fer obligatòriament dins del termini assignat en la cita prèvia.

En la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

La resolució s'haurà de produir en un termini màxim de sis mesos des de l'entrada de la sol·licitud, transcorregut el qual, i si no s'ha realitzat notificació expressa, es podrà entendre com a desestimada. En tot cas, les ajudes es concediran, a tot tardar, el 31 de desembre de 2021.

Obligacions generals

A més del que es disposa en la Llei general de subvencions, els beneficiaris i les beneficiàries de les ajudes procedents del Pla Resistir Plus hauran de mantindre l'activitat per a la qual han rebut la subvenció fins al 30 de juny de 2022; no podran repartir dividends durant els exercicis 2021 i 2022, i no podran aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió d'aquestes ajudes.

Els beneficiaris i les beneficiàries d'aquestes ajudes també hauran de justificar, en un termini màxim de tres mesos després de rebre el pagament, que les ajudes han sigut destinades a la reducció de l'endeutament no financer (proveïdors, creditors) o financer (amb aval o sense aval públic).

Caràcter singular

Les subvencions regulades en aquest decret tenen caràcter singular, com a conseqüència del caràcter excepcional i únic de la situació d'emergència originada per la pandèmia derivada de la COVID-19, i de la inajornable necessitat de respondre de manera anticipada a possibles problemes de solvència amb impacte social i macroeconòmic.

La intensa caiguda d'ingressos que hi ha hagut en moltes empreses valencianes, a causa de la llarga duració de la reducció d'activitat com a conseqüència de la pandèmia, requereix adoptar mesures addicionals de suport. D'aquesta manera, es contribuirà a assegurar els llocs de treball, mantindre i potenciar el teixit productiu i fomentar la competitivitat de l'economia valenciana.

Compartir El Consell regula la concessió d"ajudes de la línia COVID de ... Compartir El Consell regula la concessió d"ajudes de la línia COVID de ... Compartir El Consell regula la concessió d"ajudes de la línia COVID de ... Compartir El Consell regula la concessió d"ajudes de la línia COVID de ... Compartir