Nota de premsa

L'Invassat ha participat activament en la gestió i el control de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 en l'àmbit del treball
07/06/2021
L"Invassat ha participat activament en la gestió i el control de la cri...

- - Ha actuat com a òrgan de control i verificació de material EPI i d'assessorament al teixit productiu i a la Generalitat en els seus plans de contingència i continuïtat davant el coronavirus
- El consell general del Invassat ha presentat l'informe de gestió de 2020 i el Pla d'Acció Anual 2021L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, (Invassat), dependent de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha participat activament en la gestió i el control de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 en l'àmbit del treball, actuant com a òrgan de control i verificació de material EPI i d'assessorament al teixit productiu i a la Generalitat en els seus plans de contingència i continuïtat (PCC) davant el coronavirus.

Aquesta és una de les conclusions més rellevants de l'informe de gestió de 2020 presentat en el Consell General de l'Invassat, on també s'ha informat sobre el Pla d'acció anual 2021, que inclou les principals accions i objectius per a enguany.

En aquest consell han participat el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, com a president de l'Invassat; el secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, com a vicepresident; la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral i de l'Invassat, Elvira Ródenas; el director general de Funció Pública, David Alfonso Jarque; responsables tècnics de les conselleries de Sanitat Universal i d'Educació, així com representants de la Confederació Empresarial Valenciana i dels sindicats majoritaris UGT i CCOO.

Actuacions de l'Invassat durant la pandèmia

Durant la pandèmia, l'Invassat ha actuat des de dues òptiques ben diferents: d'una banda, com a organisme d'assessorament i assistència tècnica a organitzacions i empreses de tots els sectors del teixit productiu, i d'altra banda, com a servei de prevenció del personal propi de l'Administració de la Generalitat, excepte el sector sanitari.

Entre els serveis oferits durant la pandèmia a les empreses del teixit productiu valencià, cal destacar que al maig de 2020 elabora i publica el 'Model de Pla de contingència i continuïtat de l'activitat en situació pandèmica per SARS-COV-2', en el qual es proposa un possible format per a l'elaboració dels PCC i s'ofereixen criteris per al seu emplenament així com per a la valoració dels possibles escenaris d'activitat, en relació amb el risc laboral vinculat a la COVID-19, i per al càlcul dels aforaments màxims en els diferents espais i llocs de treball.

També al maig de 2020, l'Invassat va començar a elaborar i publicar una alerta setmanal en la qual s'identificaven les mascaretes (EPI) conegudes per aquest institut per haver sigut alertades per part de la Unió Europea o per part de les comunitats autònomes. Com a resultat, durant 2020 s'han publicat 26 edicions de l'alerta 'Equips de protecció individual enfront de la COVID-19, mascaretes no conformes', i s'han identificat un total de 340 mascaretes no conformes.

A més, l'Invassat va dissenyar i va realitzar una campanya de promoció de la salut en el treball en el xicotet comerç, on va incloure la protecció enfront de contagis per COVID-19 en un sector que es caracteritza per la seua atenció al públic.

En el cas del sector públic, exceptuant el sector sanitari, el paper jugat per l'Invassat en tot el procés de desescalada ha sigut fonamental, tant en l'estratègia de disseny i d'implementació dels plans de contingència i continuïtat per a cada conselleria, com en l'assessorament i suport tècnic directe i continu durant tot el procés, tant de desenvolupament com d'implantació. Això ha sigut motivat pel rol que té l'Invassat com a servei de prevenció del personal propi de l'Administració.

D'altra banda, l'Invassat ha format part de la Unitat de Valoració d'EPI (UVE). L'UVE es va posar en marxa en la segona meitat del mes d'abril de 2020, per a la valoració/verificació dels EPI adquirits per la GVA. Des de llavors, s'han elaborat 3 criteris tècnics interns (2 per a valoració de mascaretes EPI i 1 per a la compra d'EPI), 15 documents informatius interns de suport amb les alertes conegudes sobre mascaretes, i s'han revisat un total de 732 referències entre EPI, mascaretes higièniques, quirúrgiques i material fungible.
Pla d'Acció Anual 2021

Per a 2021, Invassat ha establit cinc eixos principals d'acció. El primer d'ells se centra en el servei de prevenció propi de la Generalitat, on s'està realitzant una anàlisi de les necessitats a nivell de recursos humans, materials i informàtics, s'està impulsant l'administració electrònica sense paper, es continua amb el foment i la formació en riscos laborals, l'avaluació dels centres de treball, i la col·laboració amb Salut Pública en les unitats de medicina del treball, amb especial atenció al tema de la COVID-19.


Un altre eix d'actuació és la investigació, a través de la realització d'estudis sobre sinistralitat viària laboral o de caracterització d'accidents greus o molt greus du-rant 2020. També es pretén identificar els factors de risc més importants vinculats als accidents de treball no traumàtics (ATN) i caracteritzar la sinistralitat de la Comunitat Valenciana respecte a ells.

El tercer eix és la formació, promoció i divulgació de la cultura preventiva. A més de cursos presencials i digitals, i de la realització de campanyes, se celebra-ran els Premis al coneixement en PRL d'Invassat, i s'està participant en el dis-seny de la celebració del IV Certamen Integral de la PRL, Laboralia 2022.

El quart eix és l'assessorament i assistència tècnica, vigilància i control de la sinistralitat, a través de plans d'actuació dirigits a empreses amb alts nivells de sinistralitat, unificació de criteris d'actuació amb les mútues i diferents campa-nyes de control.

L'últim eix és la millora de la qualitat del servei que presta Invassat, on destaca l'elaboració d'un Pla director de l'Invassat 2022-2027 i la redacció d'un manual d'estil per a les publicacions d'aquest organisme.

Compartir L"Invassat ha participat activament en la gestió i el control... Compartir L"Invassat ha participat activament en la gestió i el control... Compartir L"Invassat ha participat activament en la gestió i el control... Compartir L"Invassat ha participat activament en la gestió i el control... Compartir

Arxius relacionats