Nota de premsa

Economia convoca anticipadament ajudes per més de 6,3 milions en matèria de comerç, consum i artesania per a 2022
22/12/2021

- Van destinades a pimes, entitats intermèdies en matèria de comerç i artesania, entitats locals i associacions i federacions de persones consumidores i usuàries
- L'objectiu és continuar incrementant la competitivitat i la innovació d'aquests sectors, que es troben entre els més vulnerables de la nostra economia, i també pal·liar els efectes ocasionats per la pandèmiaLa Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball convoca anticipadament ajudes per 6.345.000 euros en matèria de comerç, consum i artesania per a l'any 2022.

Aquestes ajudes van destinades a pimes, entitats intermèdies en matèria de comerç i artesania, entitats locals i associacions i federacions de persones consumidores i usuàries per al foment de la cooperació interadministrativa, l'adaptació d'infraestructures, la transformació digital mitjançant l'impuls del comerç electrònic i la millora de l'equipament, de la gestió i dels serveis, tant en les àrees urbanes com en entorns rurals.

El conseller ha subratllat que "l'objectiu és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en aquests sectors econòmics, així com la informació i la defensa de les persones consumidores".

En aquest sentit, Climent ha destacat "la importància d'aquestes ajudes al comerç i a l'artesania, ja que són uns dels sectors més vulnerables de la nostra economia, amb l'objectiu també de pal·liar els efectes negatius ocasionats per la pandèmia i afavorir-ne el manteniment i la recuperació".

El termini per a la presentació de sol·licituds serà des del 10 de gener fins al 4 de febrer (tots dos inclusivament) de 2022 i únicament es podrà efectuar tele-màticament en la seu electrònica de la Generalitat (consulteu ací).

Despeses susceptibles d'ajuda

Aquesta convocatòria dirigida a pimes, entitats intermèdies, entitats locals i associacions i federacions de persones consumidores i usuàries pretén cobrir una sèrie de despeses susceptibles de rebre finançament.

En el cas de les pimes:

- Avalem Artesania (200.000 euros): en són susceptibles les despeses de participació com a expositora en certàmens firals, inclosos els que se celebren fora de la Comunitat Valenciana, de caràcter predominantment artesà, així com les despeses de lloguer d'espai i estand, muntatge, desmuntatge, decoració i retolació d'aquest.

Així mateix, les despeses derivades de la protecció del producte, del disseny o de la marca i les d'incorporació de disseny en la definició i l'execució del producte; la confecció i l'edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l'allotjament en el web, i les accions de promoció de producte, mitjançant qualsevol mitjà promocional.

També són susceptibles d'ajuda l'assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzats per entitats formatives, independentment del lloc on es realitzen.

- Emprenem Comerç (300.000 euros): les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat o de la implantació d'una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s'haja desenvolupat activitat econòmica.

- Avalem Comerç Rural (60.000 euros): les inversions en equipament per a l'establiment comercial, incloses les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pàgina web, vinculada a l'establiment, si la seua fi és implantar la venda en línia segura o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic, en els establiments situats (o que vagen a implantar-se) en els municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana.

- Avalem Mercats (40.000 euros): les dedicades a la venda en mercats de venda no sedentària, si disposen d'autorització municipal, podran obtindre una ajuda per a la realització d'inversions en l'adaptació de vehicles de transport i de botiga, o en la instal·lació d'equip de fred per al transport i la venda de productes d'alimentació.

Les ajudes a entitats intermèdies en matèria de comerç i artesania es destinaran a:

- Agrupacions de professionals de l'artesania, sense ànim de lucre (100.000 euros), per a la contractació o per al manteniment de personal tècnic que faça les funcions de gerència comercial. Accions de comunicació, informació, publicitat, adhesió i manteniment a sistemes telemàtics en xarxa, accions formatives, impuls del comerç electrònic i organització i assistència a fires artesanes.

- Agrupacions de professionals del comerç en mercats municipals (75.000 euros) per a la contractació o per al manteniment de personal tècnic que faça les funcions de gerència comercial.

- Agrupacions de professionals del comerç que tinguen caràcter sectorial (80.000 euros), l'objectiu principal de les quals siga la de central de compres i serveis per als professionals del comerç integrats.

- Renovació del mercat municipal (150.000 euros), mitjançant la introducció o millora d'equipament o instal·lacions que repercutisquen directament en l'activitat comercial.

- Agrupacions de professionals del comerç sense ànim de lucre (1.800.000 euros), per a la contractació o el manteniment de personal tècnic professional dedicat a la planificació estratègica, la gestió comercial i la promoció conjunta, per a accions de comunicació, adhesió i manteniment a sistemes telemàtics en xarxa, accions formatives específiques i sectorialitzades o també per a actuacions vinculades amb l'impuls del comerç electrònic en les pimes associades.

Les ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania podran finançar:

- La implantació o el manteniment d'espais expositius permanents destinats a la promoció de la producció artesana en el seu àmbit competencial (20.000 euros).

- Organització i realització d'un certamen firal (600.000 euros). Es consideraran subvencionables les despeses externes en lloguer, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions fixes o mòbils necessàries per a la celebració del certamen, en publicitat en mitjans de comunicació (incloses les despeses de disseny, producció i edició), i en retolació, senyalització, megafonia, vigilància, seguretat i neteja directament vinculades a la celebració del certamen.

- La creació o el manteniment de les agències per al foment de la innovació comercial (1.600.000 euros): es podran destinar a la realització de jornades tècniques o congressos generats des de l'AFIC, la realització d'actuacions vinculades amb l'impuls del comerç electrònic en les pimes comercials o artesanes, l'actualització i el manteniment de programes i eines telemàtiques de gestió, a despeses de personal tècnic, per creació de nova AFIC o per ampliació de la plantilla en AFIC preexistent, durant un període màxim de 3 anys, i per a l'assistència del personal tècnic AFIC a accions tècniques i formatives.

- La realització d'estudis en mercats municipals, mercats de venda no sedentària o en un espai urbà de concentració comercial que, amb una anàlisi prèvia de la situació de partida i l'estudi de les necessitats actuals i futures, determine les inversions i accions que cal desenvolupar per a aconseguir un funcionament viable, sense noves inversions, a mitjà termini (240.000 euros).

- Les ajudes a entitats locals en matèria de consum (280.000 euros) van dirigides a aquelles que disposen d'oficina municipal d'atenció al consumidor o junta arbitral compartida.

D'altra banda, les ajudes a associacions i federacions de persones consumidores i usuàries (800.000 euros) van destinades a aquelles que presten els seus serveis durant un mínim de 25 hores setmanals de manera presencial en locals oberts al públic.

Més informació:
consulteu ací

Compartir Economia convoca anticipadament ajudes per més de 6,3 milions... Compartir Economia convoca anticipadament ajudes per més de 6,3 milions... Compartir Economia convoca anticipadament ajudes per més de 6,3 milions... Compartir Economia convoca anticipadament ajudes per més de 6,3 milions... Compartir